گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی
فایل اکسل کاملا آماده فقط کافیست اعداد جایگذاری شده تا عدم قطعیت محاسبه گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 58,800 تومان

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت
فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی

توضیحات بیشتر

دانلود 70,800 تومان

نمونه متن قرارداد اتصال به شبكه اینترنت بی سیم - Wireless به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اتصال به شبكه اینترنت بی سیم - Wireless به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد اتصال به شبكه اینترنت بی سیم Wireless

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد بازاریابی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد بازاریابی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد بازاریابی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد طراحی وب سایت 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد طراحی وب سایت 2 به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد طراحی وب سایت

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد طراحی وب سایت 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد طراحی وب سایت 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد طراحی وب سایت

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد خرید دستکش به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خرید دستکش به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد خرید دستکش به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرار داد حق التدریس دانشگاه ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرار داد حق التدریس دانشگاه ها به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرار داد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد اجاره به شرط تملیک خـودرو به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد فروش پالت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد فروش پالت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد فروش پالت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

فرم قرارداد داخلی طرحهای پژوهشی- كاربردی به فرمت ورد و قابل ویرایش

فرم قرارداد داخلی طرحهای پژوهشی- كاربردی به فرمت ورد و قابل ویرایش
فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی كاربردی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و كارخانجات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و كارخانجات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی
فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها وكارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن ضمانت نامه برای شركت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن ضمانت نامه برای شركت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش
ضمانت نامه برای شركت در مناقصه ضمانت نامه برای شرکت تعریف ضمانت نامه تفاوت مزایده و مناقصه شرایط عمومی شرکت برای مناقصه

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان