گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

نمونه متن قرارداد طراحی وب سایت 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد طراحی وب سایت 1 به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد طراحی وب سایت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد خرید دستکش به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خرید دستکش به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد خرید دستکش به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرار داد حق التدریس دانشگاه ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرار داد حق التدریس دانشگاه ها به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرار داد حق التدریس به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد اجاره به شرط تملیک خـودرو به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد فروش پالت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد فروش پالت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد فروش پالت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش

فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

فرم قرارداد داخلی طرحهای پژوهشی- كاربردی به فرمت ورد و قابل ویرایش

فرم قرارداد داخلی طرحهای پژوهشی- كاربردی به فرمت ورد و قابل ویرایش
فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی كاربردی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و كارخانجات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و كارخانجات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی
فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها وكارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن ضمانت نامه برای شركت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن ضمانت نامه برای شركت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش
ضمانت نامه برای شركت در مناقصه ضمانت نامه برای شرکت تعریف ضمانت نامه تفاوت مزایده و مناقصه شرایط عمومی شرکت برای مناقصه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

برگ مرخصی اداری

برگ مرخصی اداری
یکی از مهم ترین فرم های اداری بخش منابع انسانی فرم درخواست مرخصی است در این مطلب می توانید نمونه برگه مرخصی را به صورت فرم درخواست مرخصی word و قابل ویرایش دانلود کنید

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

نمونه متن شرح تعهدات پیمانکار خدمات شرکت ها و ادارات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن شرح تعهدات پیمانکار خدمات شرکت ها و ادارات به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن شرح تعهدات پیمانکار خدمات شرکت ها و ادارات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

شرایط خصوصی پیمان و پیمانکار به فرمت ورد و قابل ویرایش

شرایط خصوصی پیمان و پیمانکار به فرمت ورد و قابل ویرایش
شرایط خصوصی پیمان و پیمانکار به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی به فرمت ورد و قابل ویرایش
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تامین کالا و ساخت و نصب (PC) به فرمت ورد و قابل ویرایش

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تامین کالا و ساخت و نصب (PC) به فرمت ورد و قابل ویرایش
شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان