گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تامین کالا و ساخت و نصب (PC) به فرمت ورد و قابل ویرایش

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تامین کالا و ساخت و نصب (PC) به فرمت ورد و قابل ویرایش
شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد همسان ساختمان و نصب (C) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد همسان ساختمان و نصب (C) به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد مهندسی تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (E.P.C) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد مهندسی تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (E.P.C) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (EPC) به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد مهندسی تامین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد مهندسی تامین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (EP) برای پروژه های صنعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تامین کالا و ساخت و نصب (PC) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تامین کالا و ساخت و نصب (PC) به فرمت ورد و قابل ویرایش
شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب (PC)

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه در خصوص افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه در خصوص افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه در خصوص افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت ها به فرمت ورد وو قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت ها به فرمت ورد وو قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت ها به فرمت ورد وو قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه شرکت ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه شرکت ها به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه شرکت ها به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورت جلسه هیئت تصفیه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورت جلسه هیئت تصفیه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه جلسه هیئت تصفیه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص به فرمت ورد

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص به فرمت ورد
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان