گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فرم و مستندات

نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد تهیه نرم افزار دانشگاه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تهیه نرم افزار دانشگاه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تهیه نرم افزار دانشگاه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن توافقنامه بین دو شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن توافقنامه بین دو شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن توافقنامه بین دو شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن تمدید قرارداد به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن تمدید قرارداد به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن تمدید قرارداد به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن تمدید قرارداد اجاره کمپرسور به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن تمدید قرارداد اجاره کمپرسور به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن نمونه تعهدنامه راه اندازی و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه تعهدنامه راه اندازی و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن نمونه تعهدنامه راه اندازی و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه قرارداد ترخیص کالا به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد ترخیص کالا به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد ترخیص کالا به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن قرارداد پشتیبانی نرم افزاری بیمارستان به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد پشتیبانی نرم افزاری بیمارستان به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه كاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه كاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه كاری

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن قرارداد بیمه نامه تمام خطر نصب به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیمه نامه تمام خطر نصب به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیمه نامه تمام خطر نصب

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیمه تمام خطر مقاطعه كاران

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیع قطعی یك قطعه باغ

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیع قطعی یك باب ساختمان و یك باب مغازه

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد بیع قطعی منقول یك دستگاه اتومبیل سواری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد بیع قطعی ملک به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد بیع قطعی ملک به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد بیع قطعی ملک به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

نمونه متن برگه پیشنهاد قیمت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن برگه پیشنهاد قیمت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن برگه پیشنهاد قیمت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان