تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود مقاله موجودات ذره بینی (میکروارگانیسم ها) در شیر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

موجودات ذره بینی (میگروارگانیسم ها) درشیر

ازآنجاکه سلولهای رویشی(غیرجنسی )درشیریک منبع میکروبیATP راتشکیل

می دهند، تفکیک موجودات ذره بینی یادفع نمونه جهت هیدرولیز (انجام یک واکنش شیمیایی ) سلول رویشی ATP یک اقدام ضروری برای تعیین ATP ازسلولها باکتری است.

تحت شرایط طبیعی ،شیرگاو ضدعفونی شده است، تااینکه آن مجاری پستان گاو می رسد. مجاری شامل باکتری هستند ، بنابراین ، اولین آلودگی درشیردرسطل های شیر،دستگاههای لبنیات سازی،گردوخاک طویله ،رام کنندگان حیوانات وغیره هستند. کارگران لبنیات سازی عاری ازبیماری واستفاده از دستگاه ولوازم بهداشتی کمک می کند که تعدادآلودگی باکتری رااز منابع خارجی کاهش دهد. گردوخاک توسط جریانات حرکات وجنبش های هواجمع می شوندومانند گردوخاک درفضاانتقال می یابند که درنتیجه محدوده شیری راآلوده می کنند. برای تمیزی وفعالیتهای عمل آوری وپردازش دریک لبنیات سازی آب لازم است. بایدتوجه شودکه کیفیت خوب آب فراهم آید. کیفیت میکروب شناس آب باید قبل ازاینکه آن دردستگاه لبنیات سازی استفاده شود، آزمایش گردد.

یک آزمایش احتمالی کولی باسیل قبل ازتهیه آب بایدانجام شده باشد.کلرسازی آب عمل رایج ومعمول برای رفع آلودگی آب است .ظروف ودستگاهها منابع اصلی آلودگی هستند. سطل ها، رنگ کننده ها، دستگا ههای شیر، قوطی ها، شیشه های لوله ها ودستگاه ها ووسایل دیگرخوب بایدشسته وگندزدایی شوند.گندزدایی ممکن است که به کمک هوای داغ، آب داغ، بخار، کلریاترکیبات آمونیم چهارم، انجام شده باشد.

منابع موجودات ذره بینی درشیر

شیربه عنوان یک محیط اصلی واولیه برای رشدوبقاء تک سلولی به خوبی موجودات زنده چندسلولی درنظر گرفته شده است که شامل میکروبها به انسانها نیز می شود. بنابراین، شیرمی تواند مخصوصاَ توسط موجودات ذره بینی فاسدیاتخمیر شود،ممکن است که اینها وباکتریهاتوسط روشهای گوناگونی واردشیرشوند.برای مثال :استرپتوکوکوس لاکتیس ممکن است که ازطریق دهان گاو، آخور، سرگین (مدفوع)،راه ورودبه شیررا بدست آورده باشدوعلوفه ها، حضورطبیعی وفراگیرآن دریونجه های خشک ،علوفه ها،وتنها درخاک باشد.منابع متفاوتی زآلودگی شیردرزیرتوصیف وتشریح شده اند:

*پستان گاو:منبع اصلی آلودگی درشیر پستان های گاوهستند، زیراموجودات ذره بینی معمولاَ دربخش داخلی پستان حضوردارند .سرپستان ها یک منبع مناسبی رابرای آلودگی شیر تامین می کنند ومکان مطلوبی برای رشد باکتری فراهم می آورند، زیراداخل سر پستان هاگرم است ومحتوای ته مانده های باقی مانده شیری است که درمیان آن جریان دارد وبنابراین مطلوب ترین مکان برای رشدباکتری می باشد. به خاطراین حقیقت تعدادی ازاولین لخته های شیرهمیشه شامل باکتری بیشتری هستند. بیشترین تعدادباکتری داخل پستان گاومیکروکوکی است، زیراآنها داخل هستندوهیچ تغییرقابل توجه ای درشیرایجادنمی کنند. علاوه برمیکروکوکی، ریزگیاگان ((موجودات ذره بینی گیاهی دریک ناحیه مخصوص)) پستان حاوی استرپتوکوکی هستند،که درکولون ها (قسمتی ازروده ی بزرگ که ازروده کورتاراست روده ادامه دارد) درمحیط کشت جامد آگارغذایی ((محیط کشت غذایی برای پرورش جانداران ذره بینی )) یافت شده اند. شیر،که فقط حاوی ریزگیاگان داخلی پستان گاومی باشد، شیراستریل نامیده شده اند. این نوع شیرمی تواند توسط دوشیدن کامل به خوبی جهت دقیق اقدامات پیشگیرانه واحتیاطات درطول شیر دهی بدست آمده باشد.درمترمکعب ازچنین دوشیدن شیر استریلی تعدادباکتریها ممکن است که کمترومعدودبه صدها یا هزاران باشد.

*پوست گاو:پوست حیوان شیرآوریاگاوهمچنین به عنوان یک محیط اصلی برای جذب مواد خارجی مانندبقایای چسبنده خاک، صورتها، وگردوغباراز طویله به حساب می آیدوبنابراین، بسیاری از باکتریهایی که ممکن است ازاین منبع به وجود آیند، تولیدکنندگان گاز ونوع فاسدشونده هستند.موجودات ذره بینی گوناگونی که از طریق سرگین ومدفوع وارد شیرمی شوند مدفوع شامل یک مقدار زیادی از باکتریها می باشد وبنابراین حتی یک مقدار بسیاراندک از مدفوع خشک افتاده درشیرکافی خواهدبودتا تعدادباکتری را درشیرتامیزان زیادی افزایش دهدتامنجربه بیماری ازشیربه دست آمده شود. باوجوداین، مدفوع حاوی ارگانیزمهای مضررزیادی می باشد. بنابراین مراقبت زیادی بایدانجام گیردتاازآلودگی شیرازاین منابع خارجی مانند سرگین وبقایای بازمانده جلوگیری شود،به گونه ای که بتواندیک زندگی بهداشتی وسالم بدست آمده باشد.

*ظروف شیردوشی:شیرهمچنین می تواند توسط استفاده از ظروف شیر دوشی غیراستریل آلوده شده باشد. دونوع امکان آلودگی برای این منابع هاوجوددارد.ممکن است که آلودگی ازظروف شیر غیراستریل شده بوجود آمده باشدکه نوع باکتری ممکن است که یک جاندار اسیدلاکتیک باشدیاآن ممکن است که ازآب بعلاوه موادی که با آن ظرف شسته شده است، بوجودآمده باشد.نوع آلودگی از آب ممکن است که ازباکتری هاگ شکل باشد، نوع فلورسنت باکتری، وجودات زنده ی کولی باسیل شکل، اگرآب با چنین باکتری آلوده شده است معمولاَ ،آلودگی درآب ازباکتری کولی باسیل شکل است (باکتریهای گرم منفی که قادرند انرژی را ازراه بی هوازی یا ازتخمیرقندها به دست آورند).برای کاهش تعدادباکتریها درشیرظروف شیردوشی باید باآب استریل داغ شسته شودویابایدتوسط بخاراستریل شود ودرهنگام نبود آب گرم آن باید با آب تمیز سرد وبعلاوه با بعضی از ماده های پاک کننده با مقداری مواد شیمیایی ضد باکتری یاضدمیکروب یابعضی از انواع ماده ی ضدعفونی یا ترکیبات فنل (ترکیبی که درآن حلقه بنزین مستقیماَ بایک یاچندگروه هیدروکسیل جایگزین شده )شسته شود.

*علوفه ها:علوفه ها منبع اصلی عفونت میکروبی هستندکه اگرازکمیت ودرجه پایین تری هم برخوردارهستند. موجودات ذره بینی معمولا درعلوفه های گله گاودرمقدارفراوان یافت می شوند، ازآنجائیکه آنها اکثراَدرگیاهان ودرخاک هستند بایدازخوردن غذای بیش ازحد مانده وکپک زده یاعلوفه های خاک آلود اگرازنظراقتصادی ممکن است، جلوگیری شود. بعلاوه علوفه سرسبز تازه باید برای گله گاو فراهم شود. بنابراین ریزگیاگان علوفه های خشک متفاوت هستند. آن معمولا حاوی باکتریهای هوازی شکل هاگ، شیربه باسیل یونجه خشک می باشد.

اگرعلوفه سیلوشده به گله داده می شودمراقبت زیادی باید انجام گیردکه شیرباآن آلوده نگردد درواقع آن به آسانی به درون شیردست پیدامی کند،به دلیل اینکه آن حاوی مایع است وشامل تعدادزیادی ازاسترپتوکوکی ولاکتوباسیل می باشد.

*هوای طویله:هوای خشک محیط مناسبی برای رشدوتوسعه باکتری نمی باشد، اگرآنهااتفاقی دراین هوا قرارگیرند،سرانجام نابود می شوند یادرسطح زمین می افتند هوای طویله معمولا درطول هم زدن علوفه های خشک ودرطول جریان

تمیزی کف طویله به شدت آلوده می شود. عموما مقدارخیلی کمی ازباکتری ها یا

موجودات ذره بینی درهوا وجوددارند.

*دستان افرادشیردوش: افرادشیردوش همچنین تا حدی درگسترش ونشر موجودات ذره بینی درشیر سهیم هستند بنابراین، دریک صفت موفق لبنیات سازی خدمتکاران بایدآموزش وتعلیم داده شوندتا تمرینات بهداشتی دقیق وکاملی رادنبال کنندازطریق این منبع است که بعضی ازجانداران بیماریزاممکن است راه ورودی به شیربدست آمدند.شیردوشان بایدلباسهای تمیزومناسب داشته باشند. دستهایشان باید دقیقا باصابون وآب قبل از شیردوشی شسته شود. ناخن هایشان باید کاملا به طور منظم کوتاه شود. آنها باید آموزش ببیننندتاچنین عادات کثیف وناپسندی ،مانندعطسه کردن، سرفه کردن وفین کردن بینی رادرطول زمان شیردوشی ترک کنند. بعضی ازبیماریهای جدی مانند گلودردهای عفونی وچرکی، سل وغیره به شیرمنتقل می شود درجایی که شیر دوشان چنین عادتهای ناپسندوکثیفی رادارند. شیردوشان باید به طور منظم به گونه ای که آنها ازبیماریهای واگیردارعاری باشند،معاینه شوند. علاوه براینها محدوده های شیردوشان بایددقیقا تمیزواستریل شده باشد به گونه ای که احتمال خیلی کمی برای موجودات ذره بینی وجودداشته باشد.

*دریافت شیر: کیفیت شیربه شدت بستگی به شرایطی داردکه آندر مزرعه بدست آمده است .نظافتچی که شیررادریافت می کند بهترخواهدبود که طعم ومزه وکیفیت آنراحفظ نماید.همانگونه که پیش تراشاره شد، بسیاری ازآلودگی شیربعدازاینکه آن دوشیده شداتفاق می افتد. دقیقا بعدازدوشیدن آن دربردارنده باکتریهای کمتری می باشد، زمانی که آن شیشه زده میشودومقدارباکتریها به طوروسیعی افزایش می یابد.

اگرمراقبت کامل مانندرعایت کردن، شستن دستهابامحلول ماده ی ضدعفونی، شستن ظروف باآب تمیزوبامحلول ماده ی ضدعفونی، شمارباکتریهارادرهرمترمکعب ازشیربیشتراز چندصدتایاهزاران بیشترنمی بردوممکن است که حتی به چندهزاران محدودنماید.[فهرست]

ازفهرست بالا نتیجه می شودکه کیفیت باکتری شیر معمولا بستگی به مراقبت گاوهادارد. اگربیشترین مراقبت برای پیشگیری آلودگی شیرانجام گیرد، آن ممکن است که بامقداربسیارکمی ازباکتری بدست آید. ممکن است که شیر بادستگاه شیردوشی بهترازشیری که بادست دوشیده می شودکیفیت داشته باشد،زیرادرآن حالت آلودگی ازدستهای شیردوش وازهواممکن است که جلوگیری شود. امادرشیردوش ماشینی مراقبتهای ویژه ای بایدبرای استریلیزه کردن دستگاه ها دقیقا بعدازهرشیردوشی انجام گیرد.

فصل هشتم

ریزگیاگان خام شیر وبیماریهای دربردارنده شیر

شیردرترشح پستان گاواستریل است و توسط باکتری حتی قبل ازاینکه آن پستان گاوراترک کند آلوده می شود. به جزدرمورد پستان افروختگی (التهاب غددپستانی) ،باکتری دراین محل بی ضرر هستندودرتعدادنیزکم می باشند.ازاین گذشته آلودگی وسرایت شیرتوسط موجودات ذره بینی می توانددرطول شیردوشی، تماس داشتن، ذخیره سازی ودیگرفعالیتهای قبل ازپردازش اتفاق بیفتد .

*اهمیت موجودات ذره بینی درشیر

اطلاعات درمیزان میکروب شیرمی توانداستفاده شودتاکیفیت بهداشتی وشرایط تولیدآنراتخمین زند.

اگراجازه وامکان تکثیرشده راداشته باشند، باکتری درشیر می تواندمنجربه فساد محصول شود .

شیربه صورت بالقوه حساس به آلودگی باموجودات ذره بینی بیماریزا است. بایدپیشگیریهایی صورت پذیردتااین احتمالات رابه حداقل برساند وبیماریزایهایی راکه ممکن است راه ورود بدست آورندرانابودسازد.

موجودات ذره بینی مشخص تغیرات شیمیایی راتولیدمی کنند که درتولید محصولات لبنیات سازی مثل پنیروماست مطلوب هستند.

*موجودات ذره بینی فاسد درشیر

مقدارمیکروب شیرخام برای تولیدکیفیت غذاهای لبنیاتی حساس است.فسادعبارت است که استفاده می شودتاخرابی وکنترل کیفیت، ترکیب غذاها، رنگ، بووطعم راتوصیف نماید،تاحدی که آن غیراشتها آوریانامناسب برای مصرف انسان است. فسادمیکروبی غذااغلب شامل تخریب پروتئین، کربوهیدراتهاوچربیها توسط موجودات ذره بینی یاآنزیمهای آنها می باشد. درشیر،موجودات ذره بینی که عمدتادرفساددرگیرهستندموجودات زنده یاجانداران سایکروتروفیک هستند.بیشتر سایکروتروفیکها توسط درجه حرارتهاودماهای پاستوریزه کردن نابود می شوند، باوجوداین، مقداری ازاین جانداران مانند پزودومانوس فلئورسنس، پزودومانوس فراگی می توانند پروتئین کافت (مربوط به تجزیه پروتئینها، راجع به هضم پروتئینها) وکاهنده چربی (تجزیه کننده چربی) آنزیمهای خارجی وبرون یاخته ای تولیدکنندکه گرمای پایداروآماده ایجادکننده فسادهستند. بعضی گونه ها ونژادها ازباسیلوس، کلستریدیم، کورنی باکتریم، آرثروباکتر، لاکتوباسیل، میکروباکتریم، میکروکوکوس واسترپتوکوکوس می توانند درپاستوریزه شدن ودردماهای منجمدسازی زنده بمانند،که می توانندمنجربه مشکلات درفسادشوند.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file194_1209826_2240.zip59.3k

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

filesell filesell