تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق ازدواج از كتاب النساء

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

كتاب النساء

كتاب النساء

در اخلاق و سرشتشان و آنچه از ميانشان بر مي گزينندوآنچه ناخوش مي‌دارند از مجاهد از ] قول[ يحيي بن جعده روايت شده است كه گفت:رسول خدا (ص) گفت: با زن به خاطر سيرت و شرافت و جمال و خوبي‌اش ازدواج مي كند . پس بر تو است كه اين روش را در پيش بگيري – كه اميدوارم به خير نرسي – سپس گفت: هيچ مردي بعد از اسلام آوردن ،به اندازه‌ي ]خيري كه [ از زني – كه داراي اين سيرت باشد كه اگر بدو بنگرد از او شاد شود و آن گاه كه بدو فرمان دهد از او اطاعت كند و اگر از او دور شود از وجود خويش و مال او محافظت كند ]ديده[ - كسب خير نكرده و خوبي‌اي نديده است.

و از عايشه رضي الله عنها روايت شده كه گفت : زن با همسرش نبايد در كمتر از ده سالگي رويا روي شود.

عايشه گفت : و با رسول خدا (ص) در حالي كه روياروي شدم كه دختري نه ساله بودم.

اصمعي گفت: پيري از بني العنبر به ما روايت كرد و گفت : مي گويند : زنان سه دسته‌اند : ] يك دسته [ فرمانبردار نر مخوي پاكدامن مسلمان كه خانواده و همسرش را بر زندگي ياري مي كند وبه زندگي عليه خانواده‌اش ياري نمي رساند( زندگي و آسايش زندگي را بر همسر و خانواده‌اش ترجيح نمي دهد) و ديگري، ظرفي براي فرزند وديگري طوقي آهني شپشو كه خداوند آن را در گردن كسي كه مي خواهد ،مي گذارد و از ]گردن [كسي كه مي خواهد باز كند.

ومردان ، سه دسته اند : فرمانبردار نرمخوي پارساي مسلمان كه كارها را از جايي كه بايد پايان پذيرد به پايان مي برد و از جايي كه بايد آغاز كند ، آغاز مي كند.و ديگري ]كسي است كه [ به رأي و انديشه صاحب خرد و توانا مي رسد ]دست مي‌يابد[ و ]خود را [ ملزم به انجام آن كار مي كند و به گفتارش مي رسد. و ديگري ،فرد گمراه سر گشته‌اي است كه براي هدايت شدن ، ]با ديگران[ مشورت و از ارشاد كننده، فر مانبرداري نمي كند.

از جعفر بن محمد از ]قول [ پدرش ] واوهم[ از ]قول[ علي ابن ابي طالب ( ع)

روايت شده است كه گفت: بهترين زنانتان ]زني است كه [ در مورد فرجش پاك باشد ( پاكدامن باشد) و نسبت به همسرش ، تيز شهوت .

و از عروة بن زبير روايت شده است كه گفت : هيچ كسي پس از ايمان به خدا با چيزي مانند ازدواج درست ] و بنا شده بر صدق و راستي [ خودش را بالا نبرده وپس از كفران نسبت به حق با چيزي مانند ازدواج بد ، خودش را خوار نكرده است. سپس گفت : خداوند آن زني را كه با مردان سفيد پوست بلند قامت الفت ايجاد مي كند وسپس در دگرگون كرد نشان مي كوشد و آن را سياه و كوتاه مي گرداند ، لعنت كند.

يكي از شعراي بني أسد گفته است :

و آغاز آلودگي آب ، آلودگي خاك آن است * و سرآغاز پليدي مردم ، پليدي زنان است .

اصمعي گفته است : ابن زبير است : نبايد كوتاهي زن ،شما از ازدواج با زني كوتاه قامت باز دارد . چرا كه زن بلند قامت ، فرزندي كوتاه قد مي زايد و زن كوتاه قد فرزندي بلند قامت ؛ و از زني كه شبيه مرد است پرهيز كنيد چرا كه او فرزند نجيب و گرامي نمي‌آورد .

أبو عمرو بن العلا گفت:مردي گفت : با هيچ زني تا آن زمان كه به پدرو مادرش نگاه كنم ، ازدواج نمي كنم :به او گفتند : آن چگونه است ؟ گفت : به پدر و مادرش نگاه مي كنم چرا كه او ،به يكي از آن دو كشيده مي شود .

از ابن ابي مليكه ]روايت شده است كه [ عمر گفت : اي بني سائبهمانا فرزندان ضعيف و لاغري برايتان زاده شده است (صاحب فرزندان ضعيف و لاغري مي‌شويد)، پس با زناني كه با غير از قبيله‌ي خود ازدواج مي كنند ، از دواج كنيد.

اصمعي گفت : مردي گفت : دختر عمو ها ، شكيبا ترند و غريبه ها (دختران غير فاميل و قبيله ) نجيب تر . وهيچ كسي مانند پسر غير عرب ،بر سر قهرمانان ] ضربه[ نزده است . از أوفي بن دلهم نقل شده كه مي گفت : زنان چهار دسته‌اند ، يكي از آنان ، تيز هوش است كه همه چيز هايش از آن ]خود[ اوست ]نه همسرش[ . و يكي از آنها عاشق و دنباله روي اوست كه زيان مي رساند و سود نمي دهد . و يكي از آنان زيباي چالاكي است كه پراكنده مي سازد و جمع نمي كند و يكي از آنها ]مانند[ ابري بارنده است كه هرگاه به شهري مي رسد ، آن جا سبز و خرم مي شود.

اصمعي گفت : بخش هايي از اين روايت را براي ابي عوانه ذكر كردم گفت : عبدالله ابن عمير بدان مي افزويد : و يكي از چشمانش سرمه مي كشد و ديگري را وا مي گذارد (به چشم ديگرش سرمه نمي كشد ).

از علي ابن زيد روايت شده است كه گفت : عمر بن خطاب ( رض) گفت : سه گروه، از بلاهاي سخت به شمار مي آيند :1- همسايه محل اقامت ، ]همسايه‌اي كه [ اگر خوبي‌اي ببيند آن را بپوشاند و اگر بدي‌اي ببيند ، آن را ] بين مردم [ پخش كند ؛ 2- وزني كه اگر داخل شود،تو را دشنام دهد و بد بگويد و اگر از او دوري شود ، از جانب او ايمني نباشي ؛ 3- و پادشاهي كه اگر نيكي كني ، تو را سپاس نگزارد و اگر بدي كني ، تو را بكشد .

اصمعي گفت : جميع بن أبي غاصره – كه پيري بود مسن از باديه نشينان و از فرزندان زبرقان بن بدر از سوي زنان – به ما روايت كرده و گفته است : زبرقان مي گفت : دوست داشتني ترين عروسانم در نظرم ،] عروسي است كه [ خودش را خوار بدارد و در ميان قوم و قبيله‌ي خود ، عزيز باشد؛ و زن پاكدامن و پارساي با خرد و انديشه‌‌ي استوار و كم رو و شرم گيني است كه در شكمش پسري باشد و آن بسر از او فرمانبرداري كند . و منفور ترين عروسانم در نظرم زني است كه شوهرش اورا راضي نكند و خود را بر مردان ديگر بنماياند ]و [ زن پنهان شودنده و خانه نشيني ]است[ كه مانند ماده شتر تيز رو راه مي رود و بر روي پاشنه هاي پا مي نشيند به طوري كه بر سر انگشتانش پا استوار باشد ]و[ در ميان قوم خود خوار باشد و در نظرخودش غزيز ، كه در شكمش دختري باشد و آن دختر از او پيروي كند.

]روايتي[ از خالدبن صفوان به من رسيد كه گفته است : هر كه قصد ازدواج با زني را داشته باشد ، بايد با زني ازدواج كند كه در ميان قوم خود ،عزيز باشد و در وجود خود ، خوار. (خودش را خوار به شمارد) ، و بي نيازي ، اخلاق و سلوك اورا متين گردانيده و بدو ادب آموخته باشد و فقر و بي چيزي او را خوار كرده باشد . زن شوهردار عفيف و پارسا باشد و خود را از همسايه‌اش نگاه بدارد و نسبت به همسرش ، شوخ و كم حيا باشد.

و فرزدق ، در حالي كه زنان را توصيف مي كند ، گفته است:

نزد شو هرانشان آنگاه كه خلوت مي كند نرم خوي و خوش طبع مي شوند و آن گاه كه شوهرانشان بيرون مي روند، زنان كم رو و شرم گين هستند.

و خالدبن صفوان به دلال گفت : براي من با كره‌اي مانند زن بيوه و شوي ديده يا بيوه‌اي همانند باكره بجوي ]كه[ نه كم سن و كوچك باشد و نه پير و بزرگسال]و[ در]نازو[ نعمت زندگي كرده و نياز و حاجتي بدو رسيده باشد . و خلق و خوي طبيعت نعمت ]يافتن[ ، با او باشد و خواري حاجت در او . و بي نياز كننده‌ي من از جمالش اين باشد كه از دور ، درشت جثه و تنومند باشد و از نزديك مليح . و بي نياز كننده‌ي من از شرافت و بزرگواري‌اش اين باشد كه در شمار برگزيدگان قوم خويش باشد ]و[ بنابر سنت از من خشنود ؛ اگر زنده بمانم اورا گرامي مي دارم و اگر بميرم ، او را وارث خود مي گردانم .

و مردي به دوستش گفت : براي من زني را به جوي و طلب كن كه سفيدي‌اش سفيد باشد و سياهي‌اش سياه و درازي‌اش دراز و كوتاهي‌اش كوتاه ]و[ منظور وي اين بود كه: همه‌ي اعضاي او سفيد باشد يعني بايد بسيار سفيد باشد و همه‌ي اعضاي او سياه ، يعني بايد بسيار سياه باشد و همچنين است درازي و كوتاهي .

و ديگري گفت : براي من زني را بجوي كه به وارد شوندگان خانه‌اش خوش آمد نگويد، يعني خانه‌اش را با ورود مردم ]به خاطر خوش آمد گويي‌هايش[ محل سكونتي ]براي آن مردم [قرار ندهد . و با همسايه‌، انسپرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file40_1384451_6856.zip42.5k