تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق عدالت اجتماعي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

عدالت اجتماعي همواره به‌عنوان يكي از مهمترين اهداف و آرمانهاي نظام‌هاي تصميم‌گيري سياسي و اقتصادي برشمرده مي‌شود. به‌طوري‌كه در بسياري از جوامع توان فكري و منابع مالي قابل توجهي مصروف نيل به اين آرمان اجتماعي شده است.عدالت اجتماعي، به معناي اخص آن در بعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و رفع تبعيض در بين گروه‌هاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژادها و بين مناطق مختلف را ايجاب مي‌كند. در بعد اقتصادي، عدالت به رابطه بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت‌ها مربوط مي‌شود. به اين معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي تلاش وي، چه رابطه‌اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. انجام مطالعه در باب عدالت اجتماعي و تبيين دقيق مفهوم آن، از دو نظر اهميت حياتي دارد؛ اول اينكه اساساً تحقق عدالت اجتماعي هدف نهايي تشكيل نظام جمهوري اسلامي است، دوم اينكه عدم تبيين دقيق موضوع تاكنون پيامدهاي ناگواري براي كشور داشته و استنباط نادرست از عدالت اجتماعي، برداشت سطحي و تكيه به نمودهاي ظاهري عدالت اجتماعي، تاكنون هزينه سنگيني بركشور تحميل كرده است.عملكرد برخي شاخص‌هاي‌ توزيع درآمد و عدالت اجتماعي‌طي دوره 1357 تا 1381عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي‌تواند از طريق مطالعه تحولات توزيع درآمد، فقر ، رفاه اجتماعي و يارانه ها به صورت شاخص‌هاي كمي بررسي شود. عملكرد مهمترين شاخص‌هاي فوق طي دوره 1357 تا 1381 به شرح ذيل است:يكي از شاخص هاي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيع (شامل گروه هاي مياني) را نشان مي‌دهد ضريب جيني است و هر چه به يك نزديكتر باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديك‌تر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است. اين شاخص از رقم 51‌/‌0 در سال 1357 به رقم 44‌/‌0 در سال 1368 و رقم 43‌/‌0 در سال 1379 ، و رقم 42‌/‌0 در سال 1381 كاهش يافته است، در مجموع اين شاخص طي دوره 1357-1381 از يك روندكاهشي برخوردار بوده است(نمودار 1) . نكته قابل توجه اين كه ضريب جيني در ايران بيش از آنكه به كشورهاي در حال توسعه (مالزي 492‌/‌0، برزيل 607‌/‌0، مكزيك 53‌/‌0) نزديك باشد، به برخي كشورهاي توسعه يافته شبيه است (آمريكا 408‌/‌0، انگلستان 37‌/‌0، استراليا 352‌/‌0).1 اين امر نشان‌دهنده آن است كه توزيع امكانات زندگي بين خانوارها بهتر از آنست كه سطحي مشابه درآمد ملي سرانه در مورد كشورها به‌دست مي دهد. البته چون ضريب جيني، نحوه توزيع هزينه و درآمد را ميان تمامي گروه‌ها نشان مي‌دهد، نتيجه گيري اين قسمت ناقض اين واقعيت نيست كه سهم دو دهك پايين در ايران از رقم مشابه در برخي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كمتر بوده و نشان شرايط نامطلوب اين گروه اجتماعي باشد.

نمودار(1) ضريب جيني و روند آن طي سال هاي 1381-1357

 

از جمله شاخص‌هاي سنجش توزيع درآمد نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين ( فقيرترين ) است و هر چه اين نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است ، اين نسبت در سال‌هاي قبل از انقلاب به دليل توزيع ناعادلانه درآمد وثروت بالا بوده است و در سال‌هاي 1356 و1357 به‌ترتيب معادل 9‌/‌31 و 5‌/‌31 بوده است، اما مشاهده مي‌شود پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌دليل توجه بيشتر دولت به عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم 6‌/‌28 در سال 1358 به رقم 2‌/‌22 در سال 1367 كاهش يافته است. همچنين طي برنامه اول توسعه اين شاخص كاهش محسوسي نداشته وتقريبا ثابت مانده است، اما در برنامه دوم توسعه اين شاخص از رقم 5‌/‌20 در سال 1374 به رقم 4‌/‌19 در سال 1378 بهبود يافت. نكته قابل توجه در مورد اين شاخص، چسبندگي شاخص فوق است ،به‌طوري‌كه طي برنامه اول و دوم و سه سال اول برنامه سوم، اين شاخص به كمتر از 19 نرسيده است، و دليل عمده آن تفاوت فاحش اين شاخص در جامعه شهري و روستايي است. به‌طور مثال متوسط اين شاخص در برنامه اول توسعه در جامعه شهري معادل 8‌/‌18 و درجامعه روستايي معادل 26 ، و طي برنامه دوم توسعه در جامعه شهري معادل 5‌/‌14 و درجامعه روستايي معادل 2‌/‌21 و طي سه سال اول برنامه سوم در جامعه شهري 2‌/‌14و درجامعه روستايي معادل 2‌/‌19بوده است، بنابراين بالا بودن ميزان نابرابري در روستاها در مقايسه با جامعه شهري ، از موانع اصلي كاهش نابرابري در كل جامعه بوده است. آنچه مسلم است اين شاخص طي سه برنامه توسعه بعد از انقلاب رو به بهبود بوده است (نمودار 2) ، اما با وجود بهبود اين شاخص، همچنان در مقايسه بين المللي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. براي مثال اين شاخص براي اندونزي 7‌/‌6 ، چين 6‌/‌12، تونس 8‌/‌13 ، تايلند 6‌/‌11 است.2از ديگر شاخص هاي سنجش رفاه يك جامعه شاخص رفاه اجتماعي3 آمار تياسن4 است. وي شاخص رفاه اجتماعي(w) را چنين تعريف مي كند كه در آن درآمد سرانه وG ضريب جيني است، اين تابع، امكان مقايسه رفاه اجتماعي را در وضعيت‌هايي‌كه قابل مقايسه با يكديگر نيستند، فراهم مي كند.

نمودار(2) نسبت دهك بالايي به دهك پاييني و روند آن طي سال هاي 1381-1357

 

شاخص رفاه اجتماعي از رقم 9‌/‌106 در سال 1356 به رقم 3‌/‌88 در سال 1357 و 1‌/‌90 در سال 1358 كاهش يافته است ،عمده ترين دليل بالا بودن شاخص رفاه اجتماعي در سال 1356 افزايش درآمد سرانه ناشي از شوك نفتي است. اين شاخص در دوران جنگ تحميلي به‌ميزان قابل توجهي كاهش يافت و در سال 1367 به پايين ترين حد خود يعني 4‌/‌59 رسيد. اما با شروع برنامه اول توسعه به دليل بهبود شرايط اقتصادي رو به بهبود گذاشت، به گونه‌اي كه اين شاخص از رقم 3‌/‌60 در سال 1368 به رقم 87 در سال 1372 افزايش يافت .اين افزايش طي برنامه دوم با آهنگ ملايم‌تري ادامه يافت، به طوري‌كه اين شاخص از رقم 4‌/‌86 در سال 1374 به رقم 2‌/‌96 در سال 1378 بهبود يافت. در سال‌هاي 1379 و 1380 و1381 شاخص رفاه اجتماعي به‌دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كلي درآمد، بهبود يافت، به گونه‌اي كه در سال 1381 به رقم 109 افزايش يافت. در مجموع اين شاخص طي دوره مورد مطالعه ، به‌خصوص طي دوره 1368 تا 1381 به‌ميزان قابل توجهي افزايش يافته است (نمودار 3).مقايسه ارقام متوسط هزينه ناخالص خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي دهد كه در مناطق روستايي سطح زندگي همواره پائين‌تر از مناطق شهري بوده است، اين نسبت در سال‌هاي قبل از انقلاب در پايين ترين حد خود بوده و در سال 1356 معادل 47 درصد بوده است ، به اين معنا كه اگر خانوار شهري و روستايي با هزينه خود بخواهند يك سبد استاندارد كالا را‌ كه به‌وسيله شاخص ضمني مصرف مشخص مي شود) خريداري كنند، آنگاه خانوار روستايي در مقايسه با خانوار شهري مي‌تواند 45 درصد آن سبد را خريداري كند. اما مشاهده مي‌شود كه اين اختلاف در سال 1358 به رقم 54 و در سال 1368 به 62 درصد كاهش يافت و در سال آغازين برنامه دوم به بهترين مقدار خود يعني 67 درصد رسيد. اين اختلاف بين هزينه‌ها كه به نوعي اختلاف درآمدها را نيز منعكس مي كند، نشان دهنده اختلاف پايا در شرايط اقتصادي شهر و روستا"ست كه مي تواند يكي از دلايل عمده مهاجرت به شهرها و عدم تعادل‌هاي منطقه اي محسوب شود.يكي ديگر از شاخص‌هاي مهم براي تغييرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غير خوراكي به خوراكي است. معمولاً بالا بودن اين سهم نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار است. اين شاخص از رقم 58‌/‌1 در جامعه شهري و 17‌/‌1 در جامعه روستايي در سال 1358 به‌ترتيب به رقم 06‌/‌2 و 05‌/‌1 در سال 1369 و رقم 35‌/‌2 و 24‌/‌1 در سال 1378 و در نهايت به رقم 93‌/‌2 و 44‌/‌1 در سال 1381 افزايش يافته است، درمجموع، به استثناي دوران جنگ، طي دوران برنامه هاي اول و دوم توسعه و سه سال اول برنامه سوم توسعه، اين شاخص افزايش يافته است، هر چند كه ميزان افزايش در روستاها كمتر از مناطق شهري بوده است. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه پائين بودن اين شاخص در جامعه روستايي در مقايسه باگروه‌هاي مشابه در جامعه شهري نشان دهنده اين واقعيت است كه بخش عمده هزينه‌هاي خانوارهاي كم درآمد روستايي را هزينه هاي خوراكي تشكيل مي دهد و به‌دليل پائين بودن درآمد اين گروه‌ها، ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل، ..) كاهش يافته است.در ايران همواره پرداخت‌هاي حمايتي دولت به بخش توليد و مصرف معمولا در قالب برخي تبصره‌هاي بودجه سالانه انجام مي‌شود. در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي عموما بيشترين سهم يارانه‌ها مربوط به يارانه‌هاي بخش مصرف5 بوده است و در حدود 90 درصد از كل يارانه‌ها به اين بخش اختصاص‌‌يافته‌است. همچنين‌ به ‌بخش‌ توليد6 و خدمات7، مجموعاً درحدود10درصد از يارانه‌ها اختصاص يافته كه در اين ميان سهم بخش خدمات بسيار اندك و ناچيز بوده است .كل يارانه‌ها (مصرفي، توليدي، خدمات) به قيمت ثابت سال 1380 از رقم 2928 ميليارد ريال در سال 1357 به رقم 3868 در سال 1369 و رقم 8870 در سال 1378 و رقم 10688 ميليارد ريال در سال 1381 افزايش يافته است. در مجموع، روند كليپرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_1397942_4393.zip20.8k