تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود فایل شبیه سازی و گزارشکار مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ به منظور اصلاح فرورفتگی ولتاژ (Voltage Sag)

دانلود فایل  شبیه سازی و گزارشکار مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ به منظور اصلاح فرورفتگی ولتاژ (Voltage Sag)

عنوان لاتین مقاله: 

Design and analysis of dynamic voltage restorer for deep voltage sag and harmonic compensation

عنوان فارسی مقاله:

طراحی و شبیه ­سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ به منظور اصلاح فرورفتگی ولتاژ (Voltage Sag)

این بسته شامل فایل های شبیه سازی و گزارشکار کامل 16 صفحه ای در قالب word و 22 اسلاید پاورپوینت می باشد
 

فهرست

1 مقدمه. 3

1-2 معایب.. 3

2 بازیاب دینامیکی ولتاژ 4

3 معرفی بخشهای مختلف یک DVR.. 4

4 پارامترهای سیستم تست DVR.. 7

5 مدلسازی مسئله و شبیه سازی.. 8

5-1 مدل سیستم تحت تست در سیمولینک... 11

6 شبیه سازی.. 12

7 نتیجه گیری.. 16

 مراجع ...........................................................................................................................................16

1 مقدمه

ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ از وس‍ایل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، تجهیزات‌ ک‍امپیوت‍ری‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ات‍وم‍اتیک‌ در م‍راک‍ز صنعتی م‍س‍ک‍ونی‌، ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ و... روز ب‍ه‌ روز گ‍س‍ت‍رده‌­ت‍ر و ب‍ی‍ش‌­ت‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌. این‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌­ه‍ا ب‍ه‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍سیار ح‍س‍اس‌ ب‍وده‌ واگ‍ر اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ی‍ش‌­ت‍ر از آس‍ت‍ان‍ه‌ ت‍ح‍م‍ل‌ آن‍ه‍ا ب‍اش‍د، م‍ی‌­ت‍وان‌ س‍ب‍ب‌ آس‍ی‍ب‌ ج‍دی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍نی‌ ش‍ود. در ی‍ک‌ م‍رک‍ز ص‍ن‍عتی‌ ت‍ولید ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍وم‍اسیو‍ن ک‍ه‌ در آن‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید ب‍ه‌ ه‍م‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ه‍س‍ت‍ن‍د، ت‍وق‍ف‌ ی‍ک‍ی‌ از ت‍جهیزات‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ب‍اع‍ث‌ م‍ت‍وق‍ف‌ ش‍دن‌ ک‍ل‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید‍ ش‍ود. ب‍اید ت‍وج‍ه‌ داش‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍وق‍ف‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید ب‍سیار ب‍ی‍ش‍ت‍ر از زم‍ان‌ ات‍ف‍اق‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ خ‍واه‍د ب‍ود. ن‍ت‍ایج‌ ت‍ح‍قیق‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رای‌ ارزیابی‌ خ‍س‍ارات‌ ن‍اشی‌ از اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ی‍ان‍گ‍ر اهمیت بسیار زیاد م‍وض‍وع‌ ب‍وده‌ و دل‍ی‍ل‌ اص‍لی‌ ت‍حقی‍ق‍ات‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ می­ب‍اش‍د. اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ه‌ طور ع‍م‍ده‌ ش‍ام‍ل‌ ک‍م‌ب‍ود ول‍ت‍اژ، افزایش ول‍ت‍اژ، ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ول‍ت‍اژ، ن‍وس‍ان‌( ف‍ی‍ل‍ک‍ر) ول‍ت‍اژ و ن‍ام‍ع‍ادلی‌ ول‍ت‍اژ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ه‌ ف‍از م‍ی‌ ب‍اش‍د. در س‍ال‍ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ادوات‌ مب‍تنی‌ ب‍ر ال‍ک‍ت‍رونیک‌ ق‍درت‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ ادوات‌ custom power م‍ع‍رفی‌ ش‍ده­اند. ب‍ازیاب‌ دینامیکی‌ ول‍ت‍اژ  DVR ی‍ک‍ی‌ از م‍وث‍رت‍رین و رایج‌ ترین‌ ادوات‌ custom power م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ م‍ع‍رفی‌ ش‍ده‌ اس‍ت.‌ DVR وس‍ی‍ل‍ه‌ ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ س‍ری‌ در م‍دار ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ا ت‍زریق‌ ول‍ت‍اژ س‍ری‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ی‌­ت‍وان‍د اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ را ج‍ب‍ران‌ ن‍م‍اید. DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ از ی‍ک‌ اینورت‍ر م‍ن‍ب‍ع‌ ول‍ت‍اژ (VSI) ک‍ه‌ از ی‍ک‌ ال‍م‍ان ذخیره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ و ل‍ی‍ن‍ک‌ dc ت‍غ‍ذیه‌ م‍ی‌ ش‍ود، یک‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ت‍زریق‌ و ف‍ی‍ل‍ت‍ر پ‍ایین گ‍ذر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ ش‍ود. ی‍ک‍ی از م‍ه‍م‍ت‍رین‌ م‍س‍ائ‍لی‌ ک‍ه‌ در م‍ورد DVR ه‍ا وج‍ود دارد چ‍گ‍ونگی‌ ت‍امین‌ ت‍وان‌ و ول‍ت‍اژ لازم‌ ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌ س‍ازی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ م‍ع‍م‍ولا دو رویک‍رد وج‍ود دارد. ی‍ک‍ی اینکه‌ از ی‍ک‌ س‍و ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ خ‍ود ش‍ب‍ک‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ش‍ود. در این‌ روش‌ ت‍وان‌ م‍ورد ن‍ی‍از از طریق‌ ی‍ک‌ س‍وکننده از خ‍ازن‌ لینک dc ذخ‍ی‍ره‌ ش‍ده‌ و ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ک‍ار م‍ی‌ رود. در رویک‍رد دوم،‌ ان‍رژی‌ در ی‍ک‌ ال‍م‍ان‌ ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ ج‍ان‍بی‌ غ‍ی‍راز خ‍ازن‌ ل‍ی‍ن‍ک ‌(dc م‍ان‍ن‍دsuper-capacitor - flywheel ,SMES-...)ذخ‍ی‍ره‌ م‍ی‌­ش‍ود ودر م‍وق‍ع‌ اغ‍ت‍ش‍اش‌ ول‍ت‍اژ، ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌­س‍ازی‌ ب‍ک‍ار م‍ی‌­رود.

1-2 معایب

خ‍ازن‌ ل‍ی‍ن‍ک‌ dc ک‍ه‌ در س‍اخ‍ت‍ار DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ش‍ود، خ‍ازن‌ ه‍ای‌ ب‍زرگی‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ ریپل ول‍ت‍اژ م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د ک‍ه‌ در ن‍تیجه دارای‌ ه‍زینه‌ وان‍دازه‌ ب‍زرگی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د، ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌، ال‍م‍ان‌­ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌­ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ ب‍س‍ی‍ار گ‍ران‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍وده‌ و از ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍الای‍ی‌ ب‍رخ‍وردار ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ دس‍ت‍رس‌­پ‍ذی‍ری‌ آن‌ را م‍ح‍دود م‍ی‌ ک‍ن‍د. م‍ش‍ک‍ل‌ دی‍گ‍ری‌ ک‍ه‌ در راب‍طه‌ ب‍ا DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ وج‍ود دارد ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ در ظرف‍ی‍ت‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ ام‍ک‍ان‌ ج‍ب‍ران‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ طولان‍ی‌ م‍دت‌ وج‍ود ن‍دارد.

2 بازیاب دینامیکی ولتاژ

DVR راه حل تجاری مناسب برای کاهش افت ولتاژ را با تزریق توان به شبکه تامین می­کند. قابلیت کاهش این وسایل عمدتا توسط جبران حداکثر بار، ضریب توان و حداکثر افت ولتاژ تحت تاثیر قرار می­گیرد. حداکثر بار روی یک فیدر یکی از وظایف عمده برای بهره­برداری سیستمDVR  و جبران افت ولتاژ مناسب و مورد نظر را تعیین می­کند. در این مقاله مقدار جذب انرژی ذخیره شده DC وابسته به بار نصب شده، در نظر گرفته شده است. که به شیوه ای مناسب برای مدار قدرت DVR  در دسترس می­باشد. DVR   توان اکتیو را با کمک انرژی ذخیره شدهDC   تامین می­کند و توان راکتیو مورد نیاز بدون هیچ گونه وسیله­ی ذخیره سازی DC تولید می­شود. DVR می­تواند ولتاژ را در هر دو طرف انتقال و توزیع جبران کند. معمولاDVR  بر روی یک فیدر با بار بحرانی نصب می­شود. در شرایط کار عادی (بدون شرایط افت)DVR  در حالت آماده به کار با تلفات کم می­باشد.در این شرایط گفته می­شود که DVR در حالت پایدار می­باشد. هنگامی که یک اختلال رخ می دهد (وضعیت غیر طبیعی) و ولتاژ تغذیه از مقدار نامی منحرف می­شود،DVR  افت ولتاژ را جبران می­کند و گفته می­شود که در حالت گذرا می­باشد.

3 معرفی بخش­های مختلف یک DVR

ساختار پایهDVR  در شکل یک نشان داده شده است که به شش دسته­ی زیر تقسیم می­شود:

  • واحد ذخیره سازی انرژی: مسئولیت ذخیره­ی انرژی به صورت DC را برعهده دارد. فلایویل، باتری، ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی(SMES)  و سوپرخازن­ها می تواند به عنوان دستگاه­های ذخیره­سازی انرژی استفاده می­شود که توان اکتیو مورد نیاز سیستم را زمانی کهDVR  برای جبرانسازی مورد استفاده قرار می­گیرد، تامین می­کند.
  • خازن:DVR دارای یک خازن بزرگDC  برای اطمینان از وجود ولتاژ ورودیDC  به اینورتر می­باشد.


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 24,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 350,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_1675482_7373.zip6.7 MB