تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف

دانلود تحقیق اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف

عملكرد

هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان هاي فني حسابرسي پيشنهاد مي گردد كه موجبات يكنواختي و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق اين دستورالعمل كه اجراي آن از سوي شركتها الزامي است هز ينه ها نيز جايگاهي خاص دارد. عملكرد مركز بنابراين قاعده به تفكيك سال با دو عنوان هزبنه هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه هاي توليدي بشرح زير طبقه بندي گرديده است. اين هزينه ها وضعيت موجود را نشان مي دهد كه در مدل فعاليتي
بطور كلي دگرگون گرديده است.


جدول شماره 1 ـ 4: عملكرد هزينه اي مربوط به سال 1379

       ارقام به ريال

جمع

هزينه توليدي

هزينه اداري و تشكيلاتي

نام حساب

 1. 498.400
 2. 281.336
 3. 560.131.422
 4. 346.106
 5. 500
 6. 696.053
 7. 830.876
 8. 890.646
 9. 246.208
 10. 329.850
 11. 002.900
 12. 163.560
 13. 800
 14. 362
 15. 027.267
 16. 187.518
 17. 209.276
 18. 919.455
 19. 051.710
 20. 786.372

ـ

 1. 617.840

ـ

 1. 161.716

ـ

ـ

ـ

 1. 484.410

ـ

ـ

ـ

 1. 635.900
 2. 289.124
 3. 361.881
 4. 079.712
 5. 734
 6. 500
 7. 078.213
 8. 830.876
 9. 728.930
 10. 246.208
 11. 329.850
 12. 002.900
 13. 679.150
 14. 800
 15. 362
 16. 027.267
 17. 551.618
 

حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي

دستمزد و مزاياي كارگران دائم

دستمزد و مزاياي كارگران فصلي

خدمات قراردادي

تعميرات و نگهداري دارائيها

بيمه و عوارض دارائيها

آب و برق و سوخت اماكن

ارتباطات و مخابرات

هزينه هاي رفاهي كاركنان

چاپ و تكثير

لوازم مصرفي

آگهي و تبليغات

هزينه هاي مالي

هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها

ساير هزينه ها

 1. 536.775.804
 2. 669.866.679
 3. 866.9.9.125
  

جمع هزينه هاي جاري

 1. 547.733.422

جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي

5.084.509.226

جمع كل هزينه ها

 

 

 

 

جدول شماره 1-4 مربوط به عملكرد هزينه اي سال 1379 مي باشد كه از كل هزينه ها
30% مربوط به منابع ملي مي باشد كه جهت اهداف خاصي به مركز تحويل گرديده است. اين اهداف شامل كمك به بازسازي ذخاير و مطالعات اصلاح نژاد و كپور صاحبان و ايجاد تأسيسات حفاظت از ذخاير مي باشد.


جدول شماره 2 ـ 4: عملكرد هزينه بندي مربوط به سال 1380

ارقام به ريال

جمع

هزينه توليدي

هزينه اداري و تشكيلاتي

نام حساب

 1. 698.112
 2. 659.286
 3. 802.103.303
 4. 800.230
 5. 967.214
 6. 373.080
 7. 962.676
 8. 846.422
 9. 187.200
 10. 542.050
 11. 981.920
 12. 245.986
 13. 396.200
 14. 020
 15. 425.667
 16. 928.171
 17. 571.289
 18. 407.306
 19. 047.401.163
 20. 800.230
 21. 493.174
 22. 279.185
 23. 600
 24. 528.192
 25. 493.000

ـ

 1. 000
 2. 354.946
 3. 800

ـ

ـ

 1. 992.300

211،126،823

 1. 251.980
 2. 702.140

ـ

 1. 474.040
 2. 093.895
 3. 907.076
 4. 318.230
 5. 694.200
 6. 542.050
 7. 746.920
 8. 891.040
 9. 233.400
 10. 020
 11. 425.667
 12. 935.871

حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي

دستمزد و مزاياي كارگران دائم

دستمزد و مزاياي كارگران فصلي

خدمات قراردادي

تعميرات و نگهداري دارائيها

بيمه و عوارض دارائيها

آب و برق و سوخت اماكن

ارتباطات و مخابرات

هزينه هاي رفاهي كاركنان

چاپ و تكثير

لوازم مصرفي

آگهي و تبليغات

هزينه هاي مالي

هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها

ساير هزينه ها

 1. 328.285.537
 2. 816.774.185
 3. 511.511.352
  

جمع هزينه هاي جاري

 1. 408.927.846

جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي

5.737.213.383

جمع كل هزينه ها

 

از مجموع هزينه هاي فوق 42% متعلق به منابع مالي مي باشد.

 


جدول شماره 3 ـ 4: عملكرد هزينه اي مربوط به سال 1378

ارقام به ريال

جمع

هزينه توليدي

هزينه اداري و تشكيلاتي

نام حساب

 1. 571.300
 2. 107.149
 3. 264.946.248
 4. 395.766
 5. 291.031
 6. 253.290
 7. 574.803
 8. 759.000
 9. 667.329
 10. 689.500
 11. 173.010
 12. 456.977
 13. 085.500
 14. 300
 15. 248.617
 16. 252.711
 17. 086.280
 18. 955.832
 19. 357.082
 20. 317.882.348
 21. 896.358
 22. 024.770
 23. 570
 24. 944.583
 25. 446.000
 26. 590.329
 27. 440.000
 28. 300
 29. 358.047

2.700.000

ـ

ـ

 1. 897.560

ـ

 1. 615.468
 2. 750.067
 3. 063.900
 4. 499.408
 5. 266.261
 6. 426.720
 7. 630.220
 8. 313.000
 9. 000
 10. 249.500
 11. 967.710
 12. 098.930
 13. 500
 14. 300
 15. 248.617
 16. 055.151
 17. 086.280

حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي

دستمزد و مزاياي كارگران دائم

خدمات قراردادي

تعميرات و نگهداري دارائيها

بيمه و عوارض دارائيها

آب و برق و سوخت اماكن

ارتباطات و مخابرات

اجاره محل

هزينه هاي رفاهي كاركنان

چاپ و تكثير

لوازم مصرفي

آگهي و تبليغات

هزينه هاي مالي

هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها

ساير هزينه ها

مطالبات مشكوك الوصول

 1. 994.595.811
 2. 052.524.779
 3. 942.071.032
 4. 214.000.000
  

جمع هزينه هاي جاري

 

جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي

7.208.595.811

جمع كل هزينه ها

از مجموع هزينه هاي سال 81، معادل 44% مربوط به منابع ملي مي باشد.

 

چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهي از هزينه هاي انجام شده مربوط به اعتبارات تأمين شده از منابع ملي بوده كه طبق آيين نامه هاي نحوه
هزينه كرد منابع ملي مبتني بر طبقه بندي در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندي هزينه ها براساس هزينه ي جاري مقدور نگرديد. لذا بصورت سرجمع در ذيل جدول آورده شده است.

در هزينه هاي مندرج در جداول 3 ساله فوق هزينه هاي پرسنلي بخش عمده اي از كل هزينه ها را به خود اختصاص داده است كه اين نسبت در سال 79 معادل 57% و در سال 80 معادل 50% و در سال 81 معادل 52% مي باشد و مابقي بعنوان هزينه هاي غيرپرسنلي مي باشد. چنين نتيجه گيري مي شود كه عنصر اصلي محرك هزينه ها نيروي انساني مي باشد كه در بخش بعدي (چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت) بصورت مفصل تر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

روند فعاليتهايي كه منجر به هزينه مي گردد:

از اساسي ترين اصول حسابداري فعاليت تأكيد بر ساختار فعاليتي يك سازمان بجاي غالب سازماني يا اداري رسمي مي باشد.

بهره برداري از منابع طبيعي بدليل دخالت عوامل گوناگون غيرقابل كنترل همواره
پيش بيني  روند توليد را با ضريب خطاي بالا دچار مي نمايد و اين كار با افزايش
فنآوري و بهره گيري از تجربه رو به بهبودي مي رود.با اين همه نمي توان ضريب خطا را به صفر رسانيد. ليكن در بخش صنعت توانايي بشر در كنترل عوامل محيطي بيشتر است. مثلاً سازندگان خودرو در پيش بيني توليدات خود با اطمينان بيشتري صحبت
مي كنند تا توليدكنندگان بچه ماهي در مركز مورد تحقيق بنحوي كه در صورت عدم مهاجرت بيش از حد بدليل مساعد بودن شرايط توليدات افزايش مي يابد لذا شناسايي روند فعاليت در تكثير ماهي سفيد تابعي از شرايط محيطي مي باشد. از سوي ديگر با نگرش به هزينه و نسبتهاي آن مي توان نتيجه گيري نمود كه بخش عمده هزينه ها، هزينه هاي ثابت هر دوره مي باشند كه با افزايش و يا كاهش توليدبصورت مختصر تغيير
مي يابد.

 

چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC:

در فصل دوم تحقيق چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت تشريح گرديده است كه مراحل انجام كار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشريح شده شكلي ايده آل و اصولي از پيشبرد كار مي باشد. اين كار بصورت عملي مانند موارد فصل دوم بشرح زير انجام گرديده است.

 

تحليل فعاليتها:

با بررسي عملكرد مالي و گزارشات منتشره از سوي كارگاه و با مصاحبه هاي انجام شده با مديران ارشد شيلات و كارگاه، فعاليت اصلي تكثيرو پرورش ماهيان استخواني جهت بازسازي ذخاير ماهيان درياي خزر مي باشد. اين فعاليتها كه شامل تكثير ماهيان و پرورش ماهيان بهمراه پاره اي از پروژه هاي تحقيقاتي كه بصورت مقطعي و بصورت غيرمستمر مي باشد، انجام مي شودكه اين فعاليتها از فعاليتهاي اصلي كارگاه بهمراه هزينه هاي مربوطه از فعاليت  اصلي كسر و جدا شده است. در تحليل فعاليتها، فعاليت اصلي تكثير ماهي و پرورش ماهي مي باشد كه بصورت تكثير و پرورش ماهي سفيد و تكثير و پروش ماهي سيم است. در شكل ظاهر كار تكثير و پرورش ماهي يك فعاليت تشخيص داده مي شود. اين در حالي است كه حدود 40% از بچه ماهيان رهاسازي شده از بخش خصوصي خريداري مي شود. لارو بچه ماهيان توليد شده از سوي شيلات به اين بخش تحويل مي گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ايشان خريداري مي گردد. جدول زير قيمت خريد هر قطعه بچه ماهي رهاسازي شده از بخش خصوصي را نشان مي دهد.                                                                   ارقام به ريال

1381

1380

1379

35

40

30

با مراجعه به جدول و مطالب فوق تفكيك فعاليتهاي فوق در عين درهم بودن هزينه ها، قابل تفكيك بوده كه اين عمل در مرحله بعد توضيح داده مي شود.

 

جمع آوري هزينه ها:

مرحله بعد از تحليل فعاليتها اقدام به جمع آوري هزينه بوده است. اطلاعات هزينه اي مربوط به سالهاي 1379 و 1380 و 1381 مي باشد كه شامل حدود 2500 سند بوده كه در دو بخش اعتبارات داخلي و ملي تقسيم و نگهداري مي شده است. جمع آوري
هزينه ها با مراجعه به تراز كل و معين جهت تعيين سقف هزينه آغاز و سپس با اقدام به سندرسي و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالي و تخصصي به تفكيك هزينه در غالب هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي شد. برمبناي فعاليت تكثير و فعاليت پرورش طبقه بندي گرديد.

 

هزينه هاي پرسنلي:

با عنايت به زمان تكثير و نفرات شاغل در امر تكثير اقدام به استخراج هزينه هاي پرسنلي گرديد كه با استخراج هزينه هاي تكثير و تسهيم هزينه هاي ساير قسمتها كه در امر تكثير مشاركت نمودند مابقي هزينه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.

 

هزينه هاي غيرپرسنلي:

بخش عمده هزينه ها كه درصد كمي از كل هزينه ها را نيز به خود اختصاص داده است مربوط به هزينه هاي غيرپرسنلي است. استخراج اطلاعات غيرپرسنلي نيز برمبناي
هزينه هاي مستقيم تكثير و پرورش و هزينه هاي مشترك كه متناسب با فعاليت تسهيم گرديده استخراج و طبقه بندي گرديد. از مشكلات عمده جمع آوري هزينه ها، مشكل دسترسي به اسناد هزينه هاي ملي بوده است كه بدليل اجازه در انجام هزينه تا پايان تيرماه سال بعد دستيابي به آن مقدور نبوده است و اين امر جمع آوري اطلاعات را كه از مراحل اصلي كار بود براي اطلاعات سال 1381 مشكل نمود و موجبات تأخير در تهيه تحقيق گرديد. ضمناً در طبقه بندي هزينه هاي غيرپرسنلي هزينه هاي غيرمرتبط از مجموع هزينه ها كسر و مابقي بعنوان هزينه در فعاليتها گنجانيده شده است. وجود مغايرت در عملكرد و فعاليت ناشي از مورد اخير است.

 

رديابي هزينه ها تا فعاليت ها:

مرحله سوم چگونگي انجام كار رديابي هزينه ها تا فعاليت ها مي باشد كه شايد از عوامل اصلي محركهاي هزينه مي باشند كه با مراجعه به هزينه ها رابطه مستقيم فعاليت با هزينه معلوم مي گردد و بنحوي كه مثلاً در صورت عدم خريد هيپوفيز جهت فعاليت تكثير اين بخش از كار با مشكل روبرو مي گردد. پس مي توان چنين بيان نمود كه هزينه ها موجبات فعاليت و در مقابل فعاليت ايجاد هزينه نموده است.

 

 

 

فایل ورد 32 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2014024_6934.zip36.8k