تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق احتراق

دانلود تحقیق احتراق

احتراق

احتراق عبارت است از اكسيداسيون سريع مواد، همراه با آزاد شدن سريع انرژي.

يكي از تعاريف اكسيداسيون عبارت است از تركيب شيميايي يك ماده با اكسيژن. تعريف ديگر اكسيداسيون چنين است: واكنش شيميايي كه شامل اكسيژن باشد، به طوريكه يك يا تعداد بيشتري از مواد با اكسيژن تركيب شوند.

افروزش

براي آغاز اين فرآيند به يك منبع توليد گرما، مواد سوختي و هوا نياز است. مواد از نظر قابليت شعله وري متفاوت اند و خصوصيات فيزيكي و شيميايي در اين موضوع مؤثر است. مثلاً موادي كه به شكل ورقه اي هستند، فوم ها و يا يك تكه پارچه خيلي ساده تر از بلوكهاي ضخيم مواد جامد آتش مي‌گيرند. طبق تعريف، آغاز فرآيند سوختن را افروزش مي‌نامند. براي پايين آوردن قابليت افروزش مواد در مقابل منابع كوچك توليد گرما مي‌توان كارهايي انجام داد اما اينها لزوماً بر روي سرعت سوختن اين مواد مؤثر نخواهد بود.

آتش (حريق)

ساده ترين تعريف احتراق، چيزي است كه به آن آتش اطلاق مي‌شود و عبارت است از تركيب شيميايي سريع مواد با اكسيژن كه هم نور و هم گرما توليد مي‌كند. شعله ور شدن (مشتعل شدن) و سوختن همراه با دود (سوختن سطحي) دو نوع احتراق هستند كه ممكن است اتفاق بيفتند.

براي انجام شدن عمل احتراق بايد يك اكسيد كننده موجود باشد. تقريباً همه آتشها با اكسيژن موجود در اتمسفر به عنوان عامل اكسيدكننده انجام مي‌گيرد، اما اكسيدكننده هاي ديگري نيز موجود است.

بيشتر اين اكسيدكننده ها زماني كه در معرض حرارت، فشار يا هر دوي آنها قرار مي‌گيرند  اكسيژن آزاد مي‌كنند. علاوه بر آن اكسيدكننده هاي ديگري نيز وجود دارد مثل هالوژنها (فلوئور، كلر، برم و يد) كه احتراق را تقويت مي‌نمايد، اما در اينجا فقط احتراق با اكسيژن هوا مورد بحث است.

سوختن و بيشتر انفجارها، نمونه هايي از واكنشهاي شيميايي هستند كه از آنها به عنوان آتش (حريق) نام برده مي‌شود و در واقع واكنشهاي شيميايي هستند كه شامل اكسيداسيون سريع مواد است. با وجود اين، سرعت اين واكنشها ممكن است صدها يا هزاران مرتبه سريعتر از يك حريق باشد. به عبارت ساده تر، سوختن واكنش اكسيداسيوني است كه به طور قابل توجهي سريعتر از حريق است، اما آهسته تر از انفجار است.

مثلث آتش

اين تئوري به صورت يك مثلث ارائه گرديده است. به دليل اينكه سه جزء (وجه) اصلي در آن وجود دارد و مثلث يك شكل بسته است كه نمايانگر يك سيستم بسته مي‌باشد. قسمتي از تئوري تأكيد دارد كه براي اينكه يك آتش موجود باشد بسته بودن سيستم الزامي‌است بدين معني كه اگر يكي از سه وجه مثلث در تماس با وجه بعدي نباشد وقوع حريق ممكن نيست. در شكل (1 ـ 1) مثلث آتش نشان داده شده است.

   

 

 

                              سوخت                      انرژي

                                                                                               

                                                                   اكسيدكننده

شكل ( 1ـ 1) مثلث آتش

يك روش ديگر براي بيان تئوري مثلث آتش اين است كه بگوييم اين سه فاكتور بايد همزمان موجود باشد تا آتش وجود داشته باشد، همچنين شكل و مقدار مناسبي هم داشته باشند.

اگرچه اكسيژن هوا متداولترين اكسيدكننده هاست ولي اكسيژن به فرمهاي ديگر نيز وجود دارد به علاوه هالوژنها نيز جزء اكسيدكننده ها محسوب مي‌شوند. به همين ترتيب،
اگر چه گرما متداولترين فرم انرژي به عنوان منبع اشتعال است ولي بايد توجه داشت كه فرمهاي ديگر انرژي (نوراني، شيميايي، الكتريكي، مكانيكي و هسته اي) نيز مي‌توانند شروع كنندة آتش باشند (در صورت وجود سوخت و اكسيدكننده).

به طور خلاصه، اين تئوري مي‌گويد؛ اگر سوخت، اكسيدكننده و انرژي به مقدار مناسب و شكل دلخواه به طور همزمان كنار يكديگر آورده شوند، حريق (آتش) اتفاق خواهد افتاد. در مورد سوخت بايد به اين نكته توجه داشت كه نه تنها سوخت بايد موجود باشد، بلكه بايد فرم صحيح و مناسبي نيز داشته باشد. در واقع سوخت بايد به صورت بخار يا گازي شكل باشد تا سوختن اتفاق بيفتند و نيز سوخت بايد به مقدار كافي در دسترس باشد، كه در اين صورت به آن سوخت قابل اشتعال مي‌گويند (سوخت بايد در محدودة شعله وري قرار داشته باشد).

محدودة شعله وري

محدودة شعله وري عبارت است از درصد سوخت به صورت گاز يا بخار در هوا، كه بين بالاترين و پايين ترين حد شعله وري قرار دارد. بالاترين حد شعله وري ماكزيمم درصد سوخت به صورت گاز بخار در داخل هواست كه بيشتر از اين درصد، احتراق صورت نمي‌گيرد (در اين حالت مخلوط را غني مي‌گويند). حد پايين شعله وري عبارت است از مي‌نيمم درصد سوخت به صورت گاز يا بخار در  هوا، به طوريكه پايين تر از اين درصد احتراق صورت نمي‌گيرد (در اين حالت مخلوط را ضعيف مي‌گويند).

درجه حرارت افروزش

انرژي مورد بحث در مثلث آتش به صورت زير تعريف مي‌شود.

مقدار انرژي لازم براي افزايش درجه حرارت سوخت كه به درجه حرارت افروزش (اشتعال) برسد. درجه حرارت افروزش عبارت است از مي‌نميمم درجه حرارتي كه سوخت مي‌تواند داشته باشد قبل از اينكه مشعل شود.

پيشگيري و محافظت در برابر حريق

براي پيشگيري از حريق قبل از هر چيزي بايد به اين نكته توجه داشت كه علت اصلي براي بسياري از آتش سوزي ها وجود يك منبع كوچك توليد گرماست، بنابراين دور كردن منابع شناخته شده توليد آتش، از مواد قابل احتراق كاري ضروري است. در جاهايي كه نمي‌توان چنين كاري را كرد، مانند افتادن ته سيگار نيم سوخته بر روي اثاث داخل ساختمان، مواد موجود بايد سريعاً دچار آتش سوزي نشوند و جنس آنها طوري باشد كه حتي در صورت دچار شدن به آن، آتش به سرعت گسترش نيابد.

اگر بتوان جلوي افروزش مواد را گرفت هيچ آتش سوزي اتفاق نمي‌افتد. پس يكي از اقدامات اساسي محافظت در مقابل آتش همين مسأله (افروزش مواد) است.

همچنين بايد توجه داشت كه كار كردن با مواد غيرقابل سوختن در تمام شرايط
امكان پذير نيست و در عمل موجب محدوديت هايي مي‌شود. اغلب كافي است كه اين مواد غيرقابل اشتعال بوده و يا در صورت مشعل شدن، استعداد آنها براي گسترش آتش محدود باشد. با انجام آزمايشهايي مثل سرعت آزاد شدن حرارت و ... مي‌توان اين موضوع را مورد بررسي قرار داد.

در ضمن دوده و بخارات سمي‌حاصل از احتراق بااهميت تر از خود آتش در مسأله محافظت در مقابل آتش به حساب مي‌آيد. آلودگي اصلي از احتراق عمدتاً ناشي از گاز منواكسيدكربن (CO) است. با وجود اين بعضي از مواد پليمري، مواد سمي‌چون سيانيد هيدروژن (HCN) و اسيد كلريدريك (HCL) توليد مي‌نمايد. همچنين در حين احتراق، كندسوزكننده ها (مواد افزودني براي كاهش خطر آتش سوزي) با عناصر پليمري تركيب شده و احتمالاً توليد محصولات سعي مي‌نمايد. آمار تلفات آتش سوزي ها نشانگر اين مطلب است كه اكثر تلفات نه بر اثر سوختگي، بلكه ناشي از اثر گازهاي سمي‌و ناتوان كنندة حاصل از آتش سوزي بوده است. بنابراين تعيين نوع و مقدار اين گازها از اهميت ويژه اي برخوردار است. وسايلي از مواد مصنوعي و پليمري زيادي در آنها وجود دارد از اين نظر بسيار بااهميت است.

مقابله با آتش

معمولي ترين روش خاموش كردن آتش، خارج كردن وجه انرژي از مثلث آتش است. بهترين راه آن اين است كه گرما (انرژي) را، به وسيلة خنك كردن سوخت تا زير درجه حرارت افروزش با استفاده از آب، از نزديكي سوخت دور كنيم. راههاي ديگري نيز براي خنك كردن آتش وجود دارد. در بعضي از مواقع، آب نمي‌تواند به عنوان يك عامل خاموش كنندة آتش به كار رود، مثل آتش (سيمهاي الكتريكي باردار) يا آتشي كه شامل موادي باشد كه با آب واكنش دهد.

و براي خاموش كردن آتشهايي كه شامل پلاستيكها است نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بعضي مواقع، گرماي جذب شده توسط پلاستيكها ممكن است باعث شود آنها به صورت مايع جاري درآيند. در اين مواقع استفاده از قطره هاي ريز آب به صورت اسپري سريعاً مايع را سرد مي‌كند و آن را به حالت جامد اوليه برمي‌گرداند، همچنين اين آب باعث خاموش شدن آتش نيز مي‌شود.

دومين روش خاموش كردن آتشها، براساس ضلع اكسيژن مثلث آتش است. كاربرد كف براي آتشهاي مايع، يا استفاده از دي اكسيدكربن براي آتشهاي مواد قابل احتراق كه از رسيدن اكسيژن اتمسفر به آتش جلوگيري مي‌نمايد، معمول است. استفاده از آب براي محصوركردن يك مايع درحال سوختن (مايع سوختني بايد غيرقابل حل در آب و وزن مخصوص بيشتري از آب داشته باشد) نيز مي‌تواند مانع رسيدن اكسيژن به آتش شود. به طور كلي يك مايع يا جامد را مي‌توان به هر طريقي پوشش داد كه اكسيژن به آن نرسد. مثلاً انداختن شيء درحال سوختن، در آب و غرق شدن جسم در زير آب باعث مي‌شود سوخت سريعاً سرد شود و اكسيژن نيز به آن نرسد.

سومين روش خاموش كردن آتش، برمبناي تئوري مثلث آتش، خارج نمودن سوخت است. اين كار ممكن است سريع و ساده باشد مثل خارج كردن يك مادة سوختني از يك خانه. يك مثال پيچيده از دور نمودن سوخت، انتقال دادن مايعي است كه درحال سوختن است از يك تانك به تانك ديگر به وسيلة لولة ارتباطي، همچنانكه سطح مايع در داخل تانك درحال سوختن كمتر مي‌شود، سوخت كمتري در معرض سوختن خواهد بود تا جائيكه تمام مايع از تانك خارج و از طريق لوله ارتباطي وارد تانك ديگر مي‌شود. در نتيجة اين عمل آتش خاموش مي‌شود چون چيزي براي سوختن باقي نمانده است.

پيروليز

ريشه كلمه پيروليز از دو كلمه يوناني پيرو به معناي آتش و كلمه ليز به معناي تجزيه كردن گرفته شده است. بنابراين ممكن است پيروليز به صورت سادة زير تعريف شود:

تجزيه و شكسته شدن مولكولها بر اثر حرارت

زماني كه يك ماده پيروليز پيوندهاي كووالانسي داخل مولكولها شكسته مي‌شود و معمولاً گرماي زيادي نيز توليد مي‌شود و در حقيقت عامل به وجود آورندة آتش همان شكسته شدن سوخت به مواد ساده تر است. پيروليز كلاسيك (بهترين فرم پيروليز) زماني اتفاق مي‌افتد كه به يك ماده جامد مثل چوب و ديگر مواد سلولزي حرارت داده مي‌شود. اغلب اين كار در غياب هوا صورت مي‌گيرد اگرچه در حضور هوا نيز چوب پيروليز مي‌شود. در نتيجة چنين عملي محصولات پيروليز شده موادي هستند كه در واكنشهاي احتراقي سهيم هستند. به عبارت دقيق تر، پيروليز شكسته شدن پيوندهاي كووالانسي تركيبات بر اثر حرارت است. بنابراني مي‌توان چنين استنباط كرد كه مايعات گازهاي قابل اشتعال تركيباتي هستند كه داراي پيوند كووالانسي هستند.

نكته قابل توجه در اينجا اين است كه مايعات نمي‌سوزند و زماني كه ترمهايي مثل «قابل اشتعال يا قابل احتراق» همراه مايعات مي‌آيد فقط به اين منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بين دو گروه از مايعات با محدودة نقطه اشتعال متفاوت، فرقي قائل شده باشند. بسياري از مردم معتقدند كه مايعات قابل اشتعال مي‌سوزند، ولي حقيقت اين است كه فقط بخار اين گونه مايعات مي‌سوزد. بنابراين مايع قابل اشتعال يا قابل احتراق مايعي است كه بر اثر سوختن بخار توليد نمايد.

مايع قابل اشتعال، مايعي است كه نقطه اشتعال آن كمتر از 100 درجه فارنهايت و مايع قابل احتراق، مايعي است كه نقطه اشتعال آن در حدود 100 درجه فارنهايت و يا بالاتر باشد. نقطه اشتعال به صورت زير تعريف مي‌شود:

مي‌نيمم درجه حرارتي كه در آن مايع، بخار كافي توليد نمايد كه بتواند يك مخلوط قابل افروزش در نزديكي سطح مايع يا ظرف به وجود آورد.

مايعات در پايين تر از نقطه جوش خود با سرعت معيني تبخير مي‌شوند و سرعت تبخير آنها در نقطه جوش به ماكزيمم مقدار خود مي‌رسد. بخار توليد شده با هوا تركيب و آماده سوختن مي‌شود، اما اگر تئوري چهار وجهي آتش صحيح باشد بايد يك مرحلة ديگر (تشكيل راديكالهاي آزاد) نيز اتفاق بيفتد. منبع افروزش باعث شكسته شدن مولكولها و تبديل آنها به مواد ساده تر (راديكالهاي آزاد) مي‌شود و زماني كه سوخت با درصد مناسب (در محدودة شعله وري) با هوا مخلوط مي‌شود بايد دماي مخلوط تا دماي افروزش سوخت افزايش يابد و در اين مرحله است كه حريق شروع مي‌شود.

 

 

 

 

فایل ورد 44 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2016192_4014.zip131.7k