تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق لزوم مراقبت از پارك هاي كوهستاني

دانلود تحقیق لزوم مراقبت از پارك هاي كوهستاني

كوهستان داراي ويژگيهايي كه بايد حفاظت گردند اين ويژگيها قبلا آورده شدند در  اينجا به عنوان يادآوري مي توان مواردي چون مناظر شكوه  كيفيت طبيعت بكر ، حيات وحش و فصلهاي توريسم و جوامع و فرهنگ محلي و ديگر ارزشهاي فيزيكي ، بيولوژيك وكيفيتهاي مناظر آنهاست .

رهنمودهاي ارائه شده در كتاب راهنماي آماده سازي مناطق حفاظت شده كوهستاني از آن جهت مناسب براي پاركهاي كوهستاني نيز ميباشد . اين پاركها اولا محيطي طبيعي و فارغ از ساخت و سازهاي سنگين مي باشند و از طرفي در اين تحقيق ، تاكيد ، بر منظر سازي طبيعي در اين پاركها مي باشد لذا حفظ كيفيات طبيعي و فرهنگي اين پاركها اهميت مي يابد مطالب ارائه شد. كه ذكر آنها در اينجا مفيده فايده مي باشند. در سه بخش حفاظت  ، آب و خاك مديريت منطقه جهت كاهش اثرات فيزيكي و بيولوژيكي و مديريت براي تامين نياز بازديد كنندگان مي باشد .  و در صورت تاكيد بر مديريت و حفاظت در كليه قسمتها مشهود است . اين دستور العمل نوع اقدامات لازمه را ذكر نموده اند .

در ذيل به رهنمودهايي چند در مورد هر كدام از اين بخشها اشاره مي شود . جهت اطلاعات بيشتر خوانندگان مي توانند به منبع .... مراجعه نمايند .

  • حفاظت آب و خاك :

تغيير و تبديل پوشش گياهي در اثر فعاليتهاي انساني و تغيير كاربري زمين عموما باعث افزايش فرسايش و  در نتيجه رسوب مي گردد . بار سنگين رسوبات پيامدهاي زيان باريديگري چون به خطر افتادن حيات آبزيان ، محدود كردن استفاده انسان . سيلاب ، تغيير رژيم رودخانه و محيط زيست دريايي است و به تبع آن بر زندگي انسان و حيات وحش تاثير مي گذارد .

رهنمود 1 – جنگلهاي ابري در به دام انداختن آبهاي پنهان بسيار مهم هستند . لذا جلوگيري از پاك ترا شي آنها و حفاظت آنها باييد مد نظر قرار گيرد .

رهنمود 2- بررسي مناطق شيب دار براي تعيين اينكه چه بخشي از آنها داراي فرسايش سطحي و لغزش خاك هستند و مي توانند جريان آبهاي سطحي را به خطر بي اندارند ضروري است. اين بخشها  مناطق حساس بود و استفاده از آنها ممنوع يا با اقدامات شديد حفاظتي  است .

رهنمود3- تدوين و دستورالعملهايي از جنگلهاي كوهستاني تحت بهره برداري براي قطع و استعمال جهت به حداقل رساندن صدمات وارده به آب و خاك و اجراي دقيق دستور العملها موجود مي باشد .

رهنمود4- براي تثبيت اراضي فرسايش يافته روشهاي زيادي اعم از بيولوژيك و مصنوع به عنوان بخشي از مديريت تثبيت منابع رسوب  بايد مورد توجه قرار گيرد .

رهنمود5- طراحي پلها ،نهرها ، آب گذرها ، و گذرهاي مرتبط با جاده بايد بر اساس اطلاعات صحيح هيدرولوژيكي طراحي شده و در صورت عدم وجود اطلاعات فاكتور ايمني مد نظر قرار گيرد .

 

مديريت منطقه جهت كاهش اثرات فيزيكي بيولوژيك  :

استفاده از مناطق كوهستاني باعث تغييراتي در آنها است كه بايد با اهداف مديريتي منطقه سازگار باشند . تعيين حدود دامنه تغييرات نيازمند پژوهش است . بعضي از عوامل موثر در اين حدود ظرفيت برد ، ظرفيت پذيرش اجتماعي جوامع  محلي مي باشند در اين خصوص ،يكسري دستورالعمل در مورد عواملي نظير حريق ، فشردگي ، كوبيدگي و ساير صدمات فيزيكي بر پوشش گياهي و خاك ، آلودگي  ، دفن مواد زائد ، گونه هاي غير بومي ، پراكندگي گياهان و جانوران بيماري زا و پاتوژن ، استفاده از هيزم و هليمه .، احداث ساختمان ، چراي دام و استفاده سنتي از منابع وجود دارد . در ذيل به مواردي چند اشاره مي شود . 

رهنمود 1- اقدامات در مورد اقدامات حريق  :

از ايجاد حريق هاي باز به طور كلي اجتناب شود يا در دوره هايي باشد كه خطري ندارد و سپس آن را در محل حريق كنترل و محدود كرد .

ـ در مناطق دور افتاده كوهستاني تنها بايد از اجاقهاي هيزمي استفاده شود .

ــ براي مديريت و اطفا حريق  بايدآموزشهاي لازم ، تجهيزات و بودجه كافي پيش بيني شود .


پوشش گياهي :

رهنمود 1- پوششهاي طبيعي پايدار هر جا كه لازم باشد بايد مورد استفاده قرار مي گيرند.

رهنمود 2- به عنوان اصل كلي بايد استفاده از وسايل نقليه موتوري در منطقه كوهستاني و ايجاد مسير براي آنها جلوگيري شود  مگر اينكه به طور خاص در طرحهاي مديريت مصوب در نظر گرفته شده باشند .

رهنمود 3- براي ريشه كني هر نوع گونه غير بومي كه در اثر كوبيدگي يا اقدامات اصلاحي در مناطق تخريب يافته مستقر شده اند ، بايد تلاشهاي آگاهانه صورت گيرد .

آلودگي دفع مواد زائد :

رهنمود 1- قانون (( بسته بندي كن   ، بسته بندي را خارج كن )) بايد به وسيله آموزش و پشتوانه اجرائي عينيت پيدا كند .

رهنمود 2- در مناطق تمركز و كانونهاي تجمع مرم بايد دستشويي هاي كافي فراهم شود و پس مانده هايا به خارج انتقال يابند يا طوري تصفيه شوند كه از نظر زيست محيطي مشكلي نداشته باشند.

زيستمندان غير بومي :

رهنمود 1- از آنجا كه گونه هاي  غير بومي از طريق بازديد كنندگان و توريستها وارد ميشوند ، لذا آموزش آنها درباره پيامدهاي گونه هاي بيگانه و غير بومي بسيار حياتي است .

رهنمود 2- معرفي هر گونه گياهي و جانوري يا كولتيوارها كه احتمال دار گونه هاي مهاجم باشند بايد به طور كلي ممنوع گردد .

شكار :

رهنمود 1- شكارگونه هاي بومي بايد در منطقه ممنوع گرددجز در مواردي كه مردم كوه نشين ساكن به طور سنتي  داراي حق شكار باشند .

رهنمود 2- شكار گونه هاي غير بومي كه تبديل به آفات شده اند بايد حمايت و ترغيب شوند .

احداث ساختمان :

رهنمود 1- به طور كلي بايد تا حد امكان تلاش شود كه ساختمان جديد كمتر ساخته شود به علاوه با ماهيت كوهستاني همخواني داشته باشد .

رهنمود 2- طرح و ساختار ساختمان بايد با وضعيت زيست محيطي همخواني داشته باشد . ساختمانها بايد با محيط زيست كوهستان و ساختارهاي سنتي منطقه كاملا تناسب داشته باشند .

رهنمود 3- براي اصلاح و بهبود هر گونه اثرات منفي و فيزيكي زيباشناختي حاصل از احداث ساختمان در خدمت طرح ساختمان باشد كه بايد اقدامات لازم انجام بگيرد .

استفاده سنتي از منابع گياهي :

كوهها منابع زيادي در خود دارند كه به طور سنتي مورد بهره برداري مردم محلي قرار مي كيرند. الوار ، چوب هيزمي ، بامبو ، علوفه ، كل ، خاك ،‌و انواع گياهان خوراكي ، داروئي ، و تزئيني از جمله منابع شناخته شده كوهها به شمار مي روند . استفاده بي رويه و صنعتي از اين منابع ميتواند كوهستان را تهي و تخريب نمايد .

رهنمود 1 – استفاده سنتي و پايداراز منابع  بايد مجاز باشد از طريق پژوهشهاي لازم و حمايت مديران مناطق مي توان پايداري هر نوع فراورده اي را تضمين نمود .

رهنمود 2- جمع آوري چوب براي هيزم و تامين سوخت بايد از چوبهاي افتاده و مرده صورت گيرد . بهر ه برداري از درختان زنده و سرپا زماني مجاز است كه :

 كه اولا محدود به مناطق خاصي باشد .

ثانيا پايداري آن تضمين گردد.

ثالثا ضرورت آن تاييد شود .

مناظر :

اثرات فعاليت انسان بر كوهها ( راهها .. ساختمانها ، پس مانده ها ) اغلب ماندگار و چشمگير است . بسيلري از بخشهاي مناطق كوهستاني به دليل زيبايي ، آرامش و سكوت بسيار ارزشمند هستند . اثرات بهره برداري نادرست ، احداث سساختمان ، طراحي يا مكان گزيني نامناسب مي تواند به شدت ارزشهاي زيبا شناختي مناظر و چشم اندازهاي كوهستان را تحت تاير قرار دهد .نوع يا استقرار هر گونه تسهيلات بايد به طور موزون و هماهنگ با چشم انداز فيزيكي و فرهنگي كوهستان انجام گرفته و با طبيعت كوهستان همخواني داشته باشد .

رهنمود 1- تسهيلات بايد بر اساس طراحي و مكان گزيني اصولي احداث شوند و براي هماهنگي با سبك ابنيه جوامع كوهستان حتما بايد از مواد و مصالح طبيعي استفاده شود .

رهنمود 2- بين سودمندي فنون بكار گرفته شده بايد اجتناب شود . در حفظ و حراست از منطقه  ( مانند پياده روهاي تخته كوبي شده ) و پيامدهاي بصري آن بايد تعادل وجود داشته باشد .

رهنمود 3- از احداث ساختمانها در افق ديد بايد اجتناب شود . جز در مواردي كه احداث آنها براي ايمني ضروري است . ( مانند كلبه هاي كوهستاني و پناهگاهها ) اين اصل بايد در تمام گستره  كوهستان  رعايت شود .

رهنمو 4- كليه تسهيلات بايد در زير دار مرزها و خط فرضي درختان احداث شوند .

رهنمود 5- حاشيه راههاي دسترسي ، كوره راهها و مسيرهاي جديد بايد درختكاري شده و از گونه هاي گياهي بومي استفاده شود .

رهنمود 6- چنانچه ساختماني براي مدت طولاني لازم نباشد بايد بيدرنگ از منطقه خارج شود .

رهنمود 7- ثمر بخشي طرح ، مكان گزيني و احداث ساختمانها  بايد بر اساس آرا و نظرات بازديدكنندگان مورد ارزيابي قرار گيرد .

مديريت  نياز بازديدكنندگان :

از آنجا كه كوهها ويژگيهايي منحصر به فردي دارند و لذا مورد استفاده تفرجي واقع مي گردند و تفراج نياز به كوهستان اثراتي مي گذارد بنابراين تفرج در كوهستان بايد تحت تاثير مديريت قرار بگيرد تا ارزشهاي ويژه آنها تهديد نشوند . هر چند كه تعادل دقيقي بايد بر قرار باشد تا تجربه تفريحي بازديدكنندگان تضعيف نشود .

رهنمود 1- سياستها و استراتژيها بايد ارزشهاي ويژه تفريحي كوهها را به حساب آورده و محترم بشمارند . به ويژه ارزش كيفيت مناطق بكر و مهار نشده و فرصتهايي را كه براي چالش ، خود سازي و تفرج اين گونه چشم اندازهاي بكر و شگفت آور فراهم مي كنند بايد در اين سياستها و راهبردها مد نظر قرار گيرند. يكي از راههاي مهم حفاظت اين ارزشها كنترل ورود و دسترسي به اين مناطق است . در مواردي كه ضروري باشد بايد شمار بارديدكننده ها محدود گردد.

رهنمود 2- پياده روها بايد با دوام ساخته شوند و بايد طوري طرح ريزي شوند كه به حفاظت كمك كرده و يا در تكميل نيازهاي حفاظتي عمل كنند . به علاوه بايد ايمني و تجربه تفريحي بازديدكنندگان را در كيفيتي بالا عرضه كنند . عموما قبل از اينكه راهها  و مسيرهاي جديدي باز بشوند بايد از راههاي موجود استفاده كرد ، مگر اينكه احداث راههاي جديد ضروري باشند .

رهنمود 3- اردوگاهها  يا پياده روهايي كه در اثر استفاده فرسوده يا تخريب يافته اند بايد بسته شوند و با تناوب استفاده  ، فرصت پيدا كنند خود را ترميم و احيا كنند .

رهنمود 4- با پياده روي در منطقه فرصتهاي زيادي براي ديدن و كشف كردن به وجود مي آيد . بديهي است كه هر يك از محيطها ، تسهيلات و فصول مختلف با درجه متفاوت دسترسي زمينه ساز اين فرصتها هستند برخي از بازديدكنندگان مسير هاي نشانه گذاري شده . مسطح ،‌ كف سازي شده و محيط هاي ايمن را ترجيح مي دهند . در حالي كه گروهي ديگر ممكن است از محيط هاي دست نخورده با كمترين آثار و علائم راهنمايي نظير نشانه ها ،‌ تريلها و پياده روهاي مشخص لذت ببرند .

رهنمود 5- بهر حال در مورد خطرات غير منتظره و به حداقل رساندن ميزان خطر از نشانه گذاري بايد عموما براي اعلام هشدار به بازديدكنندگان استفاده نمود .

رهنمود 6- براي فراهم آوري زمينه مسافرت امن راهها و ساير اشكال دسترسي بايد همراه با سطح قابل قبولي از پيامدهاي زيست محيطي تعيين شوند . ( بعنوان مثال از مسير هاي نرده دار يا با ديواره حائل نبايد استفاده كرد مگر اينكه مطلقا ضروري تشخيص داده شود ) .

 

 

فایل ورد 60 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2016865_9548.zip39.1k