تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق تحليل مردم شناسي اماكن مذهبي تاريخي شهر صائين قلعه

دانلود تحقیق تحليل مردم شناسي اماكن مذهبي تاريخي شهر صائين قلعه

فهرست مطالب

  

مقدمه ........................................................................................................................

فصل اول طرح تحقيق، كليات طرح و مسأله آن........................................................

طرح مسئله.................................................................................................................

موضوع تحقيق............................................................................................................

هدف تحقيق...............................................................................................................

انگيزه تحقيق...............................................................................................................

ضرورت تحقيق..........................................................................................................

روش تحقيق...............................................................................................................

جامعه آماري...............................................................................................................

روش نمونه گيري......................................................................................................

نحوه جمع آوري اطلاعات.........................................................................................

فرضيات تحقيق..........................................................................................................

تعريف مفاهيم و متغيرهاي مورد مطالعه....................................................................

گرايش .......................................................................................................................

كشش.........................................................................................................................

امامزاده........................................................................................................................

ضريح.........................................................................................................................

حرم............................................................................................................................

گنبد............................................................................................................................

نذر..............................................................................................................................

قرباني.........................................................................................................................

وقف...........................................................................................................................

دعا..............................................................................................................................

صائين قلعه.................................................................................................................

زيارت.........................................................................................................................

روز زيارت.................................................................................................................

توسل و شفاعت.........................................................................................................

فصل دوم: شناخت كلي شهر صائين قلعه(جامعه مورد تحقيق).................................

پيشينه تاريخي.............................................................................................................

موقعيت جغرافيايي.....................................................................................................

ويژگيهاي طبيعي........................................................................................................

ناهمواريها...................................................................................................................

آب وهوا.....................................................................................................................

بادها و اثرات آن.........................................................................................................

منابع آب.....................................................................................................................

پوشش گياهي.............................................................................................................

زندگي جانوري...........................................................................................................

ويژگيهاي اقتصادي:....................................................................................................

دامپروري....................................................................................................................

صنايع..........................................................................................................................

راهها...........................................................................................................................

ويژگيهاي انساني:.......................................................................................................

هرم سني.....................................................................................................................

ويژگيهاي سياسي........................................................................................................

آثار تاريخي.................................................................................................................

مراكز آموزشي، مذهبي، تفريحي و ...........................................................................

فصل سوم: تئوري و ادبيات تحقيق............................................................................

دين و اعتقادات ديني.................................................................................................

شكل گيري دين.........................................................................................................

الف) اديان ابتدائي:.....................................................................................................

نياپرستي.....................................................................................................................

توئيسم........................................................................................................................

آني ميسيم...................................................................................................................

فتسيزم........................................................................................................................

مانا و تابو....................................................................................................................

سحر وجادو................................................................................................................

ب) اديان قديم يا تعدد خدايان..................................................................................

ج) اديان متكي بر يكتا پرستي....................................................................................

1- دين يهود:..............................................................................................................

اماكن مقدس، مناسك ديني و آئين عبادت قوم يهود.................................................

2-دين مسيح:.............................................................................................................

عقايد در دين مسيح...................................................................................................

مهمترين مناسك و شعائر دين مسيح.........................................................................

3- دين زرتشت:........................................................................................................

اماكن مقدس، مناسك ديني  در زرتشت....................................................................

4- اسلام:....................................................................................................................

مناسك ديني و عقايد و اعتقادات در دين اسلام........................................................

وظايف و تكاليف مسلمانان و اماكن مقدس..............................................................

د- مرحله عرفان.........................................................................................................

- آئين قرباني..............................................................................................................

-اقسام قرباني.............................................................................................................

- آئين قرباني در ايران................................................................................................

- نتيجه گيري از اين فصل.........................................................................................

فصل چهارم: شناخت زيارتگاههاي مورد تحقيق.......................................................

پيش گفتار..................................................................................................................

1- امام زاده يعقوب(ع)..............................................................................................

-پيشيننه تاريخي.........................................................................................................

- بناي اوليه امام زاده يعقوب(ع)................................................................................

- بناي كنوني امام زاده يعقوب(ع).............................................................................

- ضريح......................................................................................................................

- نحوه اداره امام زاده يعقوي(ع)................................................................................

- موقوفات..................................................................................................................

-زائر سرا....................................................................................................................

- قرباني......................................................................................................................

-نذورات.....................................................................................................................

- محل مخارج نذورات..............................................................................................

2- امام زاده يحيي (ع)...............................................................................................

- مشخصات بنا..........................................................................................................

- زيارت نامه امام زاده يحيي.....................................................................................

3- امازاده قاسم و سارا(ع).........................................................................................

فصل پنجم: باورها و كاركردهاي زيارتگاهها:.............................................................

-باورهاي زيارتگاهها..................................................................................................

- كاركردهاي زيارتگاهها............................................................................................

1- كاركرد مذهبي......................................................................................................

2- كاركرد تاريخي.....................................................................................................

3- كاركرد هنري........................................................................................................

4-كاركرد روانشناسي.................................................................................................

5- كاركرد سياسي......................................................................................................

6- كاركرد اقتصادي....................................................................................................

7- كاركرد اجتماعي و فرهنگي..................................................................................

فصل ششم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق و نتيجه گيري...................................

-نمونه پرسشنامه........................................................................................................

- جداول.....................................................................................................................

- تجزيه و تحليل يافته ها..........................................................................................

- نتيجه گيري.............................................................................................................

- فهرست منابع و مأخذ.............................................................................................

چكيده انگليسي..........................................................................................................

فصلف اول:

طرح تحقيق، كليات طرح و مسأله آن


مقدمه:

مردم شناسي يا انسان شناسي فرهنگي، خطوط تمدن و فرهنگ يا خصيصه هاي فرهنگي گروههاي انساني را بررسي مي كند. زير بناي واقعي مردم شناسي يا انسان شناسي اجتماعي - فرهنگي، مردم نگاري است. در حقيقت مردم نگاري ثبت و ضبط اطلاعات و جمع آوري مصالح و لوازم مادي تحقيق در محل يا در موضوع مورد مطالعه است. و منظور از آن تدوين كاملترين تابلوي ممكن از يك محل مي باشد، و موضوع مورد مطالعه مي تواند تمام گستره هاي فرهنگي تاريخي و جغرافيايي را در بري بگيرد. «دكتر عسكري خانقاه، 1373» بنابراين مردم شناسي در ارتباط با ساير علوم از جمله تاريخ، جغرافيا،اقتصاد، سياست، جامعه شناسي و بر اساس روش استدلال استقرائي، حركت از موضوعات به سمت كل، در صدد شناخت اين گستره ها مي باشد. در اين تحقيق كه نوعي تحليل مردم شناسي است سعي شده است تا موضوع مورد مطالعه كه شهر صائين قلعه و اماكن مذهبي تاريخي آن از جهات مختلف، جمعيتي جغرافيايي، فنون، اقتصاد، دين، زبان، عادات، آداب و رسوم و ... مورد بررسي و شناخت قرار گيرد. مردم شناسي مي تواند در اين بررسي يك جامعه ابتدائي يا روستايي يا جوامع صنعتي مدرن را مورد مطالعه قرار دهد. و از گرايش هاي مهمي كه در زمره ي مهمترين تفكرات مردم شناختي هستند يعني تكامل گرايي، كه در جستجوي آن است كه جاي انسان را در بين ساير انواع حيوانات تعيين كند، كه توسعه فرهنگي را منشعب از چند مركز ايجاد و ابداع بداند و كاركرد گرايي كه همه وقتش را بر روابط كاركردي بين ويژگيهاي فرهنگي مختلف درنهادهاي اجتماعي متمركز نموده و ساخت گرايي و ... استفاده نمايد. «پيشين»

طرح مسئله

يكي از مشخصه هاي اديان، اديان چه ابتدائي و يا اديان الهي، مسأله تقدس است. در هر ديني جاذبه هاي قدسي وجود دارد و مردمان آن جوامع نسبت به آن موارد و مكانهاي مقدس احترام و ارزش معنوي قائل هستند، و اعمال خاصي را براي آن مكانها در نظر گرفته اند و با دقت سعي در انجام آن اعمال در آن اماكن مي باشند. مردم ديندار در هر آئيني براي بازديد و زيارت و انجام اعمال مربوط به آن در زمان مناسبي به آنجا مراجعه و به وظايفي كه مطابق با آداب و رسوم آئينشان آئينشان است عمل مي كنند. در كشور ما نيز كه مردم پيرو دين اسلام و مذهب تشيع هستند، مكانهاي مقدسي بسياري در نقاط مختلف كشور بصورت، قدمگاه، مزارمطهر، اقامتگاه، از امامان و اولاد آنها پراكنده شده است. وبه مردم سالانه بصورت انبوه حتي با طي مسافتهاي طولاني خود را به اين اماكن مي رسانند. به آنها متوسل مي شوند، زيارت مي كنند و نذر قرباني به جاي مي آورند. در جامعه مورد مطالعه ما يعني صائين قلعه كه يكي از شهرهاي استان زنجان با قدمت بسيار مي باشد و با وجود چنين امكن مقدسي بصورت امامزاده، ما شاهد حضور گسترده مردم بري عرض ارادت، دعا، نيايش، توسل ، هستيم كه در اين تحقيق سي در شناخت اين گرايش ها تجزيه و تحليل مربوط به آن مي باشيم.

 

1- موضوع تحقيق:

تحليل مردم شناسي اماكن مذهبي تاريخي شهر صائين قلعه.

2-هدف تحقيق:

شناخت اماكن مذهبي و تاريخي صائين قلعه و معرفي گذشته تاريخي  تحولاتي كه در اين شهر و اماكن مقدس و مذهبي آن روي داده، آشنا كردن مردم با خصوصيات جغرافيايي، اقليمي، اقتصادي، منطقه، شناخت امكانات بالقوه مادي و معنوي و وادار نمودن افراد، براي تحقق بخشيدن و بالفعل كردن آنها، شناخت تأثيرات  و كاركردهاي مختلف ، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، رواني اماكن مذهبي و امام زاده ها و علل گرايش مردم به زيارت و احترام اين اماكن، و همچنين شناخت آداب و رسوم مختلف، در مورد زيارت، نذر، قرباني، ميهماني، مراسم جشم، شادي، تفريح، عزاداري....كه در اين اماكن توسط زائرين صورت مي گيرد.

3- انگيزه تحقيق:

با نظر به اين كه در كشور ما با توجه به دين و آيين و مذهب مردم، گرايش و كشش زيادي به مسئله مقدس بودن اماكن مذهبي و زيارت آن اماكن وجود دارد. و اين گرايش و احترام در جامعه مورد تحقيق ما بصورت گسترده مشاهده مي شود سعي در پژوهش و تحليل اين مسأله بر آمده ايم.


4- ضرورت تحقيق:

زندگي اجتماعي مردم از طريق تعاملات اجتماعي ميان افراد گسترده مي شود. تعامل اجتماعي يعني تمايل افراد به برقراري رابطه با يكديگر، كه از فطرت انسانس آنها ناشي مي شود، و باعث وحدت و گسترش روابط اجتماعي و همبستگي ميان اعضاء جامعه مي گردد. واسطه تعامل ميان افراد معاني هستند و معاني شامل رفتارهاي مختلف فرهنگي ، مذهبي و ديني، اقتصادي، اجتماعي، و سياسي مي باشند. فرهنگ ديني و رفتارها و مراسم مذهبي، بخشي از زندگي اجتماعي مردم مي باشند.

و در تعاملات اجتماعي، بعنوان واسطه باعث گسترش روابط افراد مي شود. دعا، نيايش، نماز، زيارت، عزاداري بصورت دسته جمعي انجام مي گيرد. و ما همواره در اماكن مذهبي، مانند مساجد، امام زاده ها، مرقد امامان، اين اعمال را مشاهده مي كنيم. در اماكن مقدس و مذهبي جامعه مورد تحقيق، يعني امام زاده ها، زائرين زيادي براي زيارت، دعا، نيايش، انجام نذر، قرباني، تفريح، عزاداري حضور پيدا مي كنند، و در مواردي شاهد كرامات، و معجزات در اين اماكن هستيم. لذا شناخت اين اعمال و رفتارها و معجزات و كرامات امام زاده ها كه از عناصر فرهنگ ديني و اجتماعي هستند، و معرفي آنها به مردم و ارتقاء فرهنگ زيارت، ضرورت پژوهش را بيشتر نمايان ميكند. و از طرف ديگر چون تاكنون تحقيقي جامع از خصوصيات و ويژگي هاي، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، شهر صائين قلعه و اماكن مذهبي آن صورت نگرفته است، ضرورت ديگري را براي اين تحقيق ايجاد مي كند.

 

 

 

فایل ورد 94پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2017920_7657.zip64.9k