تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق اشكالات مسكن هاي مدرن

دانلود تحقیق اشكالات مسكن هاي مدرن

به هر حال يكي از پيامدهاي صنعتي شدن ايجاد مناطق مسكوني وسيع و نسبتاً يكنواخت است كه ساكنان آنها كم و بيش از يك گروه سني هستند. در دوران گذشته يك طرح مسكن در هر مرحله بر چند صد خانواده اثر مي گذاشت اما در حال حاضر خطاهاي برنامه ريزي و اجرايي بر هزاران اخنواده در يك گروه اثر مي گذارد كه اين گروه غالباً به بزرگي شهرستاني كوچك است. مردم مشمول پيامدهاي توليد انبوه مسكن براساس برنامه ريزي دقيق فيزيكي شده اند. متداول ترين انتقادات مربوط به مسكن مدرن را ميتوان تحت دو عنوان  خلاصه كرد:

1- مناطق مسكوني ممكن است به اندازه اي بزرگ و يك شكل باشند كه ساكنين در تنظيم مناسبات شخصي دچار اشكال شده و قادر به بسط “احساس تعلق” در اين مرحله نباشند.

ساختمان يك شكل، گروه هاي همگون مردم را مجتمع مي كند، زيرا همه چيز در يك زمان به انجام مي رسد و گروههاي سني و درآمدي مشخص همزمان با هم متحول ميشوند. منطقه مسكوني ممكن است هم از نظر زيبايي و هم از نظر انساني فاقد تنوع و چندگونگي باشد.

يك هنرمند سوئدي گفته است: زندگي در اين مستغلات مسكوني جديد مانند زيستن در يك جدول و داشتن احساسي شبيه يك كسر اعشاري است.

2- واحدهاي مسكوني مدرن و محيطهاي شهري ممكن است بيش از حد برنامه ريزي شده و طبق آخرين جزئيات از پيش تنظيم شده، ساخته شده باشند. قبل از اينكه ساكنان به مناطق جديد اورد شوند كاركرد مشخصي براي هر اتاق در نظر گرفته شده است كه تركيبات و اولويت هاي فردي را دشوار يا غير ممكن مي سازد و فقدان انعطاف پذيري مانع بروز فرديت مي شود.

عوامل موثر در بررسي وضعيت مسكن

در بررسي وضعيت مسكن بايد موارد زير را مد نظر قرار داد:

1- استفاده كندگان كه شامل فرد، خانوار، خانواده گسترده يا گروهي كه در واحدهاي مسكوني زندگي مي كنند مي شود. اينها مصرف كنندگان نهايي فرآيند مسكن هستند كه زندگي شان از شرايط مسكوني كه در آن زيست مي كنند،‌ تأثير مي پذيرد.

2- منابعي كه در وضع مسكن مورد بررسي دخيل است. ساخت فيزيكي خود منزل منابع مالي و سازماني،‌مكاني و تسهيلاتي از قبيل زيربنا، تسهيلات عمومي، برنامه هاي مربوطه فعاليتهاي عمومي كاركنان اجتماعي و غيره را شامل ميشوند.

3- فعاليت ها: اجزاي اساسي هستند كه “كنش متقابل بين استفاده كننده واحد مسكوني” از طريق آنها انجام مي گيرد. مسكن به اين دليل فراهم مي شود كه فعاليتهاي معيني را ميسر مي سازد برخي از اين فعاليتها به كاركرد مسكن به منزله سرپناه مربوط مي شود مانند خوابيدن، قسمتي از كاركرد مسكن به عنوان محل و مكان مطرح است مانند رفتن به محل كار و بخشي به رشد اجتماعي و رواني فرد مربوط مي شوند مانند رفتن به مدرسه ، ملاقات با ديگران و ...

4- پيامدها: فعاليتهايي كه به وسيله استفاده كنندگان در محيط سكونتشان انجام مي گيرد، هم براي استفاده كنندگان و هم براي وضع مسكن پيامدهايي به دنبال دارد: اين تأثيرات ميتواند مثبت باشد مانند دستاوردهاي فردي يا اصلاح محيط فيزيكي، همينطور هم ميتواند منفي باشد، مانند كاهش سلامتي يا فساد محيط، همچنين فعاليتها و پيامدها به ميزان زيادي به خصوصيات،‌آرزوها و نيازهاي استفاده كننده بستگي دارد. بنابراين در بررسي شاخصهاي اجتماعي استفاده كننده به عنوان مبنا در نظر گرفته مي شود.

بررسي ابعاد كيفي نياز مسكن

1) بررسي كيفي فضاي ساخته شده با توجه به جنبه هاي مؤثر در رشد سلامت و بهداشت و آسايش جسماني

2) بررسي كيفي محيط مصنوع جنبه هاي مؤثر در رشد معنوي و روحي و روابط عمومي.

هفت شاخص كيفيت مسكن مناسب در محلات شهري

مفهوم مسكن علاوه بر مكان فيزيكي، كل محيط مسكوني را نيز در بر مي گيرد كه شامل تمامي خدمات و تسهيلات ضروري مورد نياز براي بهزيستن خانواده و طرح هاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعريف و مفهوم عام مسكن يك واحد مسكوني نيست بلكه كل محيط مسكوني را شامل ميشود. به عبارت ديگر مسكن چيزي بيش از يك سرپناه صرفاً فيزيكي است و تمامي خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستن انسان را شامل مي شود و بايد حق تصرف نسبتاً طولاني و مطمئن براي استفاده كننده آن فراهم باشد.

دريافت رابطه توسعه پايدار و شهرسازي و اجزاي متشكله آن منجمله مسكن و مقولات متعدد مربوط به آن، موضوعي اساسي است. در واقع شناسايي ويژگيهاي شهر پايدار يا محيط پايدار در اقليم و فرهنگ خاص،‌موضوعي است كه عدم پرداختن به آن، امكان توفيق در برنامه ريزي براي جزئيات آنرا تقليل مي دهد. پرداختن به شاخصه هاي مسكن به عنوان كليدي ترين ابزار برنامه ريزي وتشكيل دهنده، شالوده اصلي آن را ميتوان از حساسترين مراحل برنامه ريزي دانست. عرصه مسكن به منظور تأمين رشد اجتماعي علاوه بر خود واحد مسكوني، محيط پيرامون آن را نيز در بر مي گيرد.

نياز به مسكن دو بعد كمي و كيفي دارد؛ در بعد كمي نياز به مسكن، شناخت پديده ها و اموري را شامل ميشود كه به فقدان سرپناه و ميزان دسترسي به آن مربوط ميشود كه در واقع درجه پاسخگويي به نياز،‌ بدون در نظر گرفتن كيفيت آن مورد نظر است. در بعد كيفي مسائل و پديده هايي مطرح ميشوند كه به بي مسكني، بدمسكني و تنگ مسكني ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نياز است.


شاخص هاي كيفيت مسكن

به طور كلي عواملي در مسكن وجود دارد كه كيفيت را تعريف مي كنند. اينگونه وامل در مقياس محله به شرح زير هستند:

1- فرم مطلوب مسكن

2- استحكام مسكن

3- امنيت مسكن

4- ايمني، راحتي و ميزان دسترسي و نيز فاصله مناسب ساكنان به تسهيلات و خدمات كالبدي محله

5- دسترسي به طبيعت و فضاهاي سبز باز

6- تأمين تجهيزات و تأسيسات (زيرساختها) مورد نياز مسكن

7- همجواري مسكن با كاربري هاي سازگار

اين عوامل هفتگانه از مهمترين معيارها و شاخصها در تعريف و تبيين كيفيت مناسب مسكن هستند كه توجه به آنها در ساخت و ساز، انجام تمامي فعاليتهاي زندگي ساكنان را به سهولت كارايي مطلوب امكان پذير ساخته و كمكي در جهت يافتن جهات زندگي پايدار شهري و ساخت و شكل مناسب براي شهر و مناطق شهري محسوب مي شوند.


فرم مطلوب مسكن

مسكن يكي از نيازهاي اصلي انسان است، از اينرو به منظور تأمين آن و رسيدن به فرم مطلوب بايستي 5 عامل اساسي را مدنظر قرار داد كه عبارتند از: زمين، منابع مالي، نيروي انساني و فن آوري، مصالح ساختماني و مديريت و نظارت.

زمين و چگونگي (وسعت و شكل قطعات) آن تعيين كننده فرم مسكن است، همچنين نيروي انساني، تعيين كننده كيفيت ساخت و ساز بوده و منابع مالي بر كيفيت و چگونگي ساخت و ساز و چگونگي استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. به منظور حركت صحيح عوامل در سه رأس مثلث و برقراري ارتباط مابين آنها، مديريت و كنترل صحيح و قوانين مدون مورد نياز است، هماهنگي تمامي اين عوامل موجب رسيدن به فرم مطلوب مسكن و بالابردن سطح ارتقاي كيفي ميشود.

استحكام مسكن

رعايت مسائل فني و اصول و قضاوت مهندسي در طراحي و اجراي سازه ها بايستي همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد، به همين جهت لزوم بررسي ژئوتكنيكي، بررسي مصالح ساختماني مقاوم، شناسايي گسل هاي موجود، شيوه هاي مقاوم سازي و لزوم تجديدنظر در آئين نامه ها و مقررات،‌كاملا محسوس است. علاوه بر مسائل فوق، با آشنايي مهندسان به تكنيكهاي مقاوم سازي مدرن و به روز كردن اطلاعات مهندسان، ميتوان الگوهاي مقاوم، ارزان و مناسب طراحي كرد.

امنيت مسكن

امنيت، در واقع حفاظت از مسكن و وسايل آن در مقابل عوامل مستقيم و غيرمستقيم است كه موجب ضرر رساندن به مسكن و در واقع عدم امنيت آن مي شود. عوامل مستقيم كه امنيت را به خطر مي اندازند شامل دزدي، آتش سوزي و ... هستند. عوامل غير مستقيم نيز ، آلوده كردن آب، هوا و زمين است. البته در اين مقوله ميتوان از عوامل طبيعي همچون سيل، زلزله، توفان، حركت ماسه هاي روان نيز نام برد كه تمامي اين عوامل مخل امنيت مسكن و ساكنان آن است و در واقع بر كيفيت مسكن تأثير سوء مي گذارد، پس معيار مصونيت در مقابل سوانح طبيعي از ديگر عوامل مطرح است. مقوله ديگري كه در امنيت بايستي مدنظر قرار گيرد امنيت نحوه تصرف مسكن است. امنيت نحوه تصرف سبب مي شود كه خانوار ساكن در واحد مسكوني، از نظر دور نماي سكونت خود احساس ايمني كند و اين امر آسايش رواني بيشتري براي آنها ايجاد مي‌كند.

ايمني، راحتي و ميزان دسترسي

در نظر گرفتن تسهيلات و خدمات مناسب، موجب افزايش سطح ارتقاي بهداشت مسكن و در نتيجه سلامتي ساكنان آن مي شود، از جمله عوامل مؤثر در اين مقوله را مي توان درصد برخورداري واحدهاي مسكوني از يك ، دو و سه اتاق خواب، ميزان برخورداري از خدمات اساسي همچون شبكه برق سراسري،‌گاز لوله كشي،‌تسهيلات آشپزخانه ، تلفن، كولر، سيستم فاضلاب و ... دانست.

دسترسي به طبيعت و فضاهاي سبز باز

مي توان گفت فضاي سبز از مهمترين ابزارهاي دستيابي به توسعه پايدار است؛ بايد توجه داشتكه افزايش جمعيت نياز به تأمين فضاي سبز عمومي را افزايش مي دهد. با همه اهميتي كه فضاي سبز مفيد در محلات شهري دارد بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اهميت حياتي فضاي سبز را نبايد در رويارويي با ديگر كاربريهاي حياتي شهري قرار داد. به طور كلي بايد رابطه و تناسبي معقول بين فضاهاي ساخته شده و فضاهاي طبيعي در محلات شهري وجود داشته باشد. فضاهاي سبز در زندگي شلوغ، پيچيده و ناآرام شهرها، گويي تنها عنصر آرامش بخش و پالاينده هستند. استفاده از درخت وفضاي سبز بايد به عنوان جزء لاينفك طراحي فضاي محلات شهري مورد توجه طراحان قرار گيرد.

هر گياه سبز هر چند كوچك، نقش خود را در تلطيف هوا، گرفتن و غبار آن،‌ ايجاد آرامش بصري – رواني ، رفع آلودگي صوتي،‌توليد اكسيژن مورد نياز شهروندان، سايه ايفا مي كند. فضاهاي سبز در محلات،‌ منظر محله را بهبود مي بخشند، باعث زيبايي محيط ميشوند، نقش پالايشي دارند، باعث افزايش رطوبت و كاهش دماي هوا ميشوند، سهم مهمي در برآورده كردن نياز تفريحي و تفرجي ساكنان محله دارند و ...

به طور كلي استفاده از درخت به خصوص براي بالا بردن كيفيت فضاهاي كالبدي، مكمل سكونت يا به عبارتي موقعيت نسبي مسكن، مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.

 

زيرساختهاي مورد نياز مسكن

تأسيسات و زيرساختهاي شهري، طيف وسيعي از عناصر شهري را كه اكثراً احداث شده، ثابت و ساختماني اند، در بر مي گيرد. در نگاهي كلي ميتوان زيرساختهاي شهري را شامل تمامي عناصري دانست كه تأمين نيازهاي مختلف ساكنان محلات شهري را در زمينه هاي مختلف سكونت، فعاليت، استراحت ، فراغت و به طور كلي بالابردن كيفيت زندگي شهري بر عهده دارند. به عبارتي مجموعه عناصر فيزيكي موجود و لازمي كه كاركردهاي مختلف شهري را ميسر مي سازند و باعث تركيب و تشكيل فضاهاي شهري ميشوند، زيرساخت شهري ناميده مي شوند.

تأسيسات زيربنايي در محلات شهري در رأس مسائل كيفي زندگي است. تأسيسات و زيرساختهاي شهري از معيارهاي اصلي بررسي و تعريف شهر سالم است. مقوله تأسيسات زيربنايي شهري مستقيماً با كيفيت سكونت شهري ارتباط مي يابد و مفاهيم متفاوتي همچون سرپناه، خانه و مسكن را پيش مي آورد؛ در مقايسه اينها با هم ، فرق سرپناه با خانه مشخص مي شود. سرپناه صرفاً انسان را از عوامل طبيعي محافظت مي كند، ولي فاقد مشخصات لازم براي تأمين آسايش و پاسخگويي به نيازهاي مختلف است. خانه هم از نظر طراحي و هم از نظر فيزيكي ميتواند كامل باشد و نيازهاي انسان و خانوار را در داخل ضاي خود تأمين كند. اما براي اينكه خانه به مسكن يا محيط مسكوني تبديل شود، بايد شرايطي ديگر هم داشته باشد. حلقه اتصال خانه به مسكن يا محيط مسكوني تبديل شود، بايد شرايطي ديگر هم داشته باشد. حلقه اتصال خانه به مسكن، تأسيسات زيربنايي و تجهيزات شهري است؛ يعني چنانچه شبكه فاضلاب براي محيط مسكوني تأسيس نشود، يا دسترسي خانه به محل كار يا به محل ساير فعاليتهاي اجتماعي به نحو درست و مطلوب تأمين نشود، بايد گفت هنوز معيارهاي مسكن و محيط مسكوني تحقق نيافته است. بدين ترتيب تأسيسات زيربنايي تبديل كننده خانه به مسكن است.

بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه تأسيسات شهري بخش تعيين كننده اي از كالبد محلات شهري را تشكيل مي دهند كه زمينه و بستر مناسبي را براي كاركردهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محلات فراهم ساخته، موجب آسايش و راحتي ساكنان محلات شهر مي‌شوند.

همجواري با كاربري هاي سازگار

به طور كلي كاربري هايي كه در حوزه نفوذ يكديگر قرار مي گيرند بايد از نظر سنخيت و همخواني فعاليتها با يكديگر منطبق بوده، موجب مزاحمت و مانع انجام فعاليتهاي ديگر نشوند.

عمده ترين تلاش شهرسازي، بايد جداسازي كاربري هاي ناسازگار با كاربري مسكوني در محلات شهري باشد. كاربري هايي كه دود، بو، صدا و شلوغي توليد مي كنند، بايد از كاربري هاي ديگر، به ويژه كاربري مسكوني، فرهنگي و اجتماعي جدا شوند. اين جدايي مطلق نيست، بلكه در برخي مواقع ميتوان با تمهيداتي، اثرات سوء كاربري هاي مزاحم را محدود كرد.

در جدايي فضايي كاربري ها، فاكتورهاي هزينه، سود وخوبسندگي نسبي آنها مورد نظر قرار مي‌گيرد.

جدايي فضايي عملكردها فقط به فعاليتهاي شخصي نظير كشتارگاه ، چرم سازي و فلزكاري اختصاص ندارد، بلكه در مورد كاربريهاي كوچك مزاحم نيز صدق مي كند (مانند يك مغازه چوب بري يا در و پنجره سازي و حتي يك دكه فروش نفت در يك محله مسكوني كه امكان دارد مورد اعتراض ساكنان آن محل قرار گيرد)

گونه شناسي مسكن

خانه هاي تك واحدي مستقل

خانه هاي مستقل مكمل يك زندگي خصوصي مي باشند كه در آنها حريم خانواده محفوظ مي ماند و همچنين آزادي واستقلال خانواده خدشه دار نمي شود. در اين خانه ها به دليل اينكه تمام جهات بنا نياز مي باشد امكان جهت گيري خانه بي شمار است. و علاوه بر آن دسته بندي اتاقهاي روز در يك بخش و اتاقهاي شب در بخش ديگر و يا عرصه بندي فضاهاي كودكان و بزرگسالان به نحوي كه از لحاظ ديد و صدا براي يكديگر مزاحمت ايجاد نكنند، در طراحي اين ساختمانها امكانپذير است.

از لحاظ عمومي مزاياي ذكر شده در بالا براي اين خانه هاي رويايي از نظرات آن بيشتر است كه واضح ترين آن عدم استفاده بهينه از امكانات زمين مي باشد. وقتي كه ساختمان در زميني با عرض زياد بنا شده است، منجر به اتلاف زمين نشده و همچنين هزينه زياد ساخت تأسيسات زيربنايي به شهر تحميل مي شود.

خانه هاي حياط مركزي

ريشه و اصل خانه هاي حياط مركزي به زمانهاي بسيار گذشته و به اولين خانه هاي شهري باز مي‌گردد. خانه هاي داراي حياط مركزي به عنوان يك جانشين مناسب براي خانه هاي مستقل مجدداً در اواخر دهه 20 قرن 19 در آلمان كشف شدند. اين نوع خانه ها در اروپاي غربي كپي محض از خانه هاي رم با حياطهاي كوچكشان نيست بلكه برداشتي از اساسي‌ترين نكات آن مي باشند كه منجر به ساخت خانه هاي “حياط مركزي L شكل با حياطي نسبتاً بزرگ شد تا اينكه آفتاب زمستاني بتواند به داخل نفوذ كند”.

 

 

فایل ورد 57 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2018760_3341.zip35.1k