گلد داک

گلد داک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان

دانلود فایل با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان
دانلود پایان نامه با موضوع نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز
دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 392 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 160

قیمت فایل: 32,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

دانلود فایل


با موضوع


نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

فایل بصورت ورد


تعداد صفحات:

160

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه


چکیده......................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه............................................................................................................................... 2

1-2-بیان مسئله.......................................................................................................................... 5

1-3- ضرورت اهمیت تحقیق......................................................................................................... 9

1-4- هدف تحقیق..................................................................................................................... 11

1-5- فرضیه های تحقیق............................................................................................................ 11

1-6- تعاریف نظری متغیرها....................................................................................................... 11

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها.................................................................................................... 12


فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری سازه های پژوهش........................................................................................... 15

2-1-1- مبانی نظری سازه تكانشگری......................................................................................... 15

2-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری...................................................... 19

2-1-1-2- تکانشگری و جایگاه آن در اختلالات روانی................................................................ 23

2-1-1-3- علل رفتار تکانشگرایانه......................................................................................... 24

2-1-2- مبانی نظری سازه تنظیم شناختی هیجان......................................................................... 27

2-1-2-1- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان.............................................................................. 28

2-1-2-2- پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات....................................... 32

2-1-2-3- تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از راهبرهای تنظیم شناختی هیجان.................................. 36

2-1-3- مبانی نظری سازه تاب آوری...................................................................................... 38

2-1-3-1- تعریف تاب آوری................................................................................................. 39

2-1-3-2- موج‌های پژوهش درباره تاب آوری......................................................................... 41

2-1-3-2-1- موج اول......................................................................................................... 41

2-1-3-2-2- موج دوم......................................................................................................... 48

2-1-3-2-3- موج سوم........................................................................................................ 53

2-2- پیشینه تحقیق................................................................................................................ 63

2-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری.............. 64

2-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری............... 70

2-2-3- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تاب آوری و تکانشگری............................ 78

2-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین و مدل های پیشنهادی پژوهش........................................... 85


فصل سوم: روش پژوهش

3-1- معرفی نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری......................................................................... 87

3-1-1- نوع پژوهش............................................................................................................. 87

3-1-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش..................................................................................... 87

3-2- ابزارهای پژوهش و روایی و پایایی آن‌ها........................................................................... 88

3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی......................................................................................... 88

3-2-2- پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان............................................................................... 88

3-2-3- مقیاس تاب‌آوری ..................................................................................................... 92

3-2-4- مقیاس تکانشگری .................................................................................................... 93

3-3- روش اجرا.................................................................................................................... 95

3-4- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا........................................................................................ 95

3-5- روش تحلیل داده ها........................................................................................................ 96


فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.................................................................. 97

4-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش................................................................. 99

4-3- مراحل و جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه........................................................... 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- خلاصه‌ای از پژوهش.................................................................................................. 107

5-2- مرحله اول: بررسی رابطه میان تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری...................................... 108

5-3- مرحله دوم: بررسی رابطه میان خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری............................. 112

5-4- مرحله سوم:بررسی نقش واسطه ای تاب آوری میان خودتنظیمی شناختی هیجان و تکانشگری. 116

5-5- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق................................................................................. 121

5-6- پیشنهادهای کاربردی................................................................................................. 123


پیوست ها............................................................................................................................. 125

منابع................................................................................................................................... 136فهرست جداول

   عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول 3-1- استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در پر سشنامه ی گارنفسکی و همکاران (2001)..... 89

جدول 3-2- ضرایب پایایی برای استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در مطالعه ی سامانی و پژوهش حاضر       91

جدول 4-1- شاخص های توصیفی ابعاد متغیر تکانشگری............................................................. 97

جدول 4-2- شاخص های توصیفی ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری............................. 98

جدول 4-3- جدول همبستگی متغیرهای پژوهش....................................................................... 100

جدول4-4- رگرسیون خطی تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان............................. 102

جدول4-5- رگرسیون چند متغیره تاب آوری بر ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان.......................... 103

جدول4-6- رگرسیون چند متغیره تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری... 104


فهرست اشکال

   عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 1-1- مدل واسطه ‌ای تاب آوری در ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری.................... 9

شکل 2-1- پیوند والدینی با تاب آوری از نظر کوون و همکاران (1996)...................................... 61

شکل2-2- رابطه اعتماد به نفس با تاب آوری از نظر راتر(1987)................................................ 61

شکل 2-3- مؤلفه های تاب آوری از نظر ریچاردسون و وایت (2002).......................................... 62

شکل 2-4- مهارت‌ های تطابقی با تاب آوری از نظر مگناس و همکاران (1995)............................ 63

شکل 2-5- مدل پیشنهادی نهایی پژوهش.................................................................................. 86

شکل 4-1- دیاگرام شماره 1- مسیر ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان به تکانشگری....................... 102

شکل 4-2- دیاگرام شماره 2- مسیر ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان به تاب آوری...................... 103

شکل 4- 3- دیاگرام شماره 3 - مسیر تأثیر هم زمان متغیر تاب آوری و  ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان 105

شکل 4- 4- مدل نهایی در کل گروه.................................................................................................105نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تكانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان  بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

چکیده:

تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) اثرات منفی ویران کننده ای بر سلامت فرد و اجتماع می گذارد. تحقیقات چندی به بررسی نقش شیوه های تنظیم شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه پرداخته اند، با این حال مکانیسم ارتباط این دو سازه هنوز در ابهام است. پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر رفتار های تکانشگرانه در زنان بی سرپرست، به بررسی نقش واسطه گری سازه تاب آوری در ارتباط بین سازه های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری پرداخته است. نمونه مورد بررسی 210 نفر از زنان بی سرپرست تحت حمایت بود که به کلینیک های تحت پوشش بهزیستی شیراز مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان پژوهش  مقیاس های تکانشگری، تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. در تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسیم ماتریس همبستگی به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده های مشاهده شده و برای بررسی فرضیه پژوهش از رگرسیون چند گانه به صورت متوالی همزمان، مطابق با مراحل بارون و كنی (1986)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از این بود که:

  1. بعد تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی کردن از متغیر تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده منفی و بعد سرزنش دیگران پیش بینی کننده مثبت تکانشگری می باشد.
  2. ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر پیش بینی کننده مثبت تاب آوری هستند.
  3. نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن و سرزنش دیگران با تکانشگری تایید شد.

این یافته ها موید آن است که استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب آوری فرد در شرایط دشوار زندگی منجر به کاهش رفتار های تکانشگرانه می شود و مسیر تاثیر گذاری برای راهبرد های منفی معکوس می باشد.

کلید واژه ها: تکانشگری، تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان، اثر واسطه ای

فصل اول: کلیات پژوهش


1ـ1ـ مقدمه

به واقع نوع انسان همواره شاهد و متاثر از طیف گسترده ایی از آسیب که در اثر بروز رفتارهایی که بدلیل وجود تمایلات آنی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت گرفته بوده است. رفتار مخاطره جویانه یا تکانشگرانه و یا به عبارتی تمایل سریع به عکس العمل در برابر انواع محرک ها بدون اینکه توجهی به پیامد های منفی آن انجام می پذیرد (استنفرد و ماتیاس، 2009) در لایه های مختلف زندگی انسانی از جمله رفتارهای شخصی، رفتار های اجتماعی و حتی تصمیم های عظیم سیاسی آسیب ها و هزینه های سنگینی را بر دوش جوامع گذارده اند. به عنوان مثال در نگاهی از کلان به خرد، بسیاری از جنگ ها که منجر به از بین رفتن و انواع آسیب به انسان بوده است، طیف وسیعی از جرایم و بزهکاری ها، گرایش به مصرف مواد مخدر، بسیاری از رفتار های جنسی پر خطر و بسیاری از آسیب های شخصی و اجتماعی دیگر همراه با عواقبشان نشات گرفته از رفتارهای تکانشگرانه ای می باشند که بدون توجه به پیامد های آنها، فقط بدلیل بروز واکنش های نسنجیده آنی نسبت به محرک های درونی و یا بیرونی صورت پذیرفته اند.

از این رو امروزه به سبب تلاش برای درک، پیش بینی، ریشه یابی و پیشگیری از رفتار های تکانشگرانه، این سازه ضرورتا مورد توجه پژوهش های آسیب شناسانه بسیاری قرار گرفته و یافته های قابل قبولی را نیز به همراه داشته است. شناخت زوایای آشکار و پنهان رفتار های مخاطره جویانه همواره با سوالاتی در مورد علل بروز چنین رفتارهایی آغاز می شود، سوالاتی از قبیل این که "علت ها و پیش آیند های رفتار تکانشگرانه چیست؟ افزایش احتمال بروز رفتار های مخاطره جویانه در پاره ای از اوقات چیست؟ و آیا شناسایی و کنترل عواملی که مهمترین علل روانی چنین رفتارهایی را تشکیل می دهند مفید خواهد بود یا خیر؟" دامنه گسترده ای از پرسش ها، مشاهدات  و پژوهش های بالینی از این دست پژوهشگران را به توجه بیشتر به مفهوم هیجانات و تاثیر آن بر رفتار های آنی رهنمون می سازد (ال،جی و همکاران، 2009). چرا که طیف وسیع هیجانات به طور خاص یا در ترکیب با هیجانات دیگر از عوامل موثر در بروز هر یک از رفتار های انسان می باشند.

.  Stanfor &  Mathias

. Ell

قیمت فایل: 32,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر